Luontoala (riistalinja)

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp
Tutkintonimike: Luonto-ohjaaja
KATSO MYÖS!
Riistapainotteinen luonto-ohjaajakoulutus antaa valmiudet riista-alan työtehtäviin riistanhoidon ja kaupallisen metsästyksen alalla sekä alaan liittyvän yritystoiminnan parissa. Tutkinnon suorittaneella on hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä ja taidot luonnossa liikkumiseen. Hän pystyy toimimaan eri kulttuureista tulevien metsästysmatkailijoiden oppaana ja riistanhoitajana. Hänellä on hyvät tiedot eri metsästysmuodoista, riistaeläimistä, riistankäsittelystä sekä alalla tarvittavasta välineistöstä. Lisäksi hänellä on vahva osaaminen metsästyskoirista ja niiden koulutuksesta. Tutkinto antaa valmiudet ammattimaiseen riistanhoitoon ja eri riistaeläinten tarhaukseen. Koulutukseen kuuluu monia metsästysmatkoja, käytännönläheisiä tehtäviä oppilaitosympäristössä ja työssäoppimista riista-alan tehtävissä. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin, esim. riistamestarin erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suorittaminen kestää kaksi vuotta, jos opiskelijalla on ennestään jokin toinen asteen koulutus (lukio, ammatillinen perustutkinto), muutoin kolme vuotta.

Suoritettavat tutkinnon osat:
Kestävällä tavalla toimiminen, 40 osp
Opiskelija oppii toimimaan kestävällä tavalla, tekemään havaintoja ympäristön tilasta ja tunnistamaan kasveja ja eläimiä. Hän oppii ympäristön kunnostukseen ja hoitoon liittyviä töitä ja retkeilemään ja selviytymään luonnossa eri vuodenaikoina. Hän oppii käyttämään ja huoltamaan riistanhoidossa ja metsästysmatkailussa tarvittavia työvälineita ja kulkuneuvoja.

Luonnossa ohjaaminen, 35 osp
Opiskelija toimii avustajana erilaisten asiakasryhmien kanssa maasto- ja vesistöolosuhteissa. Hän osaa kohdata erilaisista kulttuureista tulevia tai muutoin erilaisia asiakasryhmiä, kertoa paikallisesta luonnosta ja eräperinteestä. Opiskelija toimii avustajana järjestettäessä maastoruokailuja tai muita palveluja ja valmistelee pienimuotoisia aktiviteetteja ja avustaa luontoohjelmapalvelujen toteutuspaikkojen rakentamisessa ja purkamisessa.

Metsästys ja riistan käsittely, 15 osp
Opiskelija oppii tunnistamaan riistaeläimiä, tekemään riistan elinympäristöön kohdistuvia riistahoidollisia toimenpiteitä, toimimaan riistalaskennoissa, käyttämään sallittuja aseita, ansoja ja loukkuja, metsästämään riistaeläimiä ja käsittelemään saaliita. Hän oppii kertomaan riistan käyttäytymisestä, metsästysperinteestä ja huolehtimaan omasta ja ryhmän turvallisuudesta metsästysretkillä.

Erityiskohteiden kunnostaminen ja hoito, 15 osp
Opiskelija osaa laatia pienialaisten erityiskohteiden hoidon suunnitelman ja kustannuslaskelman. Hän osaa hoitaa erityiskohteita ja noudattaa niille laadittuja suunnitelmia. Hän osaa käyttää erityiskohteissa tarvittavia työvälineitä ja ajoneuvoja ja hoitaa alueilla tarvittavia eläimiä.

Luontopalveluissa toimiminen, 15 osp
Opiskelija osaa kertoa erilaisista luonnossa tapahtuvista ohjelmapalvelu-, virkistys ja ulkoilumahdollisuuksista, suositella niitä asiakasryhmille, toimia avustajana asiakasryhmän vieraillessa tällaisissa kohteissa, löytää yritystoiminnan aloittamis- ja kehittämis- sekä yhteistyömahdollisuuksia alalta.

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa; Maastossa ruokailu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen