Päättyneet hankkeet

Ruukin maaseutuopisto on ollut mukana useissa hankkeissa.

Päättyneitä hankkeita:

Luonnovara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka

Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa koko luonnonvara-alaa palvelevat toimintamallit sekä toiminnalliset puitteet, jotka tukevat osaamisperusteisia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja huomioiden myös nuorten ja aikuisten koulutusrakenteen yhdistyminen. Asiantuntijuutta jakamalla, eri oppilaitosten erikoistumista ja vahvuuksia esiin nostamalla sekä yhteisiä digitaalisia oppimateriaaleja eri tutkinnonosiin tuottamalla ja jakamalla luodaan puitteet yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutumiselle koko alan sisällä ja kaikille verkoston oppilaitoksille. Tässä keskeisessä osassa on Virtuaalikylä-ympäristön käytön tehostaminen sekä oppilaitosten henkilöstön yhteistyön lisääminen.  Hanke on päättynyt 31.12.2017.

Hanketta koordinoi Hämeen ammatti-instituutti Oy ja hankkeen yhteistyökumppanit ovat: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä/Ylä-Savon ammattiopisto, Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky/Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Raahen koulutuskuntayhtymä/Ruukin maaseutuopisto, Hevosopisto Oy/Ypäjän hevosopisto, SÖFUK/Yrkesakademin i Österbotten, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/Koulutuskeskus Sedu, Ahlmanin koulun Säätiö Sr/Ahlmanin ammattiopisto, Järviseudun koulutuskuntayhtymä/Järviseudun ammatti-instituutti, Lounais-Suomen ammatillisen koulutuksen ky/Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Optima samkommun/Optima, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/P-K am.opisto Kitee ja P-K aikuisopisto, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Keuda ja Kajaanin kaupungin kll/Kainuun ammattiopisto.

Osaaminen ja ohjaaminen Virtuaalikylässä

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Virtuaalikylän toimintakulttuuria oppilaitoksen työssä sekä hyödyntää sen mahdollisuuksia opiskelijoiden ohjauksessa. Tarkoitus on myös kehittää työelämälähtöistä osaamista sekä mobiilioppimista opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön keskuudessa. Tämä hanke on päättynyt 31.12.2016.

Osaamista tekemällä

Hanke on yksivuotinen ja sen tarkoitus on mallintaa ja testata vaihtoehtoisia malleja suorittaa hevostalouden perustutkinto. Toimenpiteiden keskiössä ovat osaamisperusteinen opetus ja ohjaus, henkilökohtaistetut, yksilölliset opintopolut ja tekemällä oppiminen. Hankkeen tavoitteena on mm. luoda henkilökohtaisia oppimispolkuja laajennetun työssäoppimisen kautta, kehittämällä ja käyttämällä mobiilioppimista sekä visualisoida hevostalouden perustutkinto niin, että sen keskeisen sisällön pystyy tutkinnon osittain hahmottamaan.

Hanketta koordinoi Harjun Oppimiskeskus ja yhteistyökumppaneina meidän lisäksi ovat Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Ypäjän hevosopisto. Tämä hanke on päättynyt helmikuussa 2016.

ConnectEquus-overseas

ConnectEquus-overseas on hevosalan verkostohanke, joka toteutettiin vuosina 2011 – 2014.

Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää systemaattista ja vastavuoroista yhteistyötä ja asiantuntijuuden vaihtoa samalla tehden ammatillista koulutusta työelämälähtöisemmäksi yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Kansainvälisessä yhteistyössä saatu tieto ja kokemus levitetään ja sitä hyödynnetään organisaation kotimaisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämisessä siirtäen löydetyt hyvät käytänteet opetustyöhön, hanketoimintaan sekä muuhun organisaation toimintaan soveltuvin osin vaikuttavuuden edistämiseksi sekä koulutuksen laadun parantamiseksi.

Hanketta koordinoi Ylä-Savon ammattiopisto ja yhteistyökumppaneina meidän lisäksi ovat Kainuun ammattiopisto ja Oulun seudun ammattiopisto, Pudasjärven yksikkö. Tämä hanke on päättynyt vuonna 2014.

Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta http://connectequus.blogspot.fi/

Varmemmin töihin 2012

Hanke on laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke. Toteuttajatahona on Raahen koulutuskuntayhtymä, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto. Yhteistyökumppaneina Ruukin maaseutuopiston lisäksi ovat Raahen ammattiopisto, Raahen porvari- ja Kauppakoulu, Raahen Aiku sekä Raahe-opisto.

Hankkeen tarkoituksena on luoda opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja, jotka edesauttavat joko työllistymisessä tai jatkaa opintojen parissa. Hankkeen tarkoituksena on myös opintojen keskeyttämisen minimointi sekä työpaikkaohjaajien kouluttaminen.