Opiskelijapalvelut - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Meillä jokainen huomioidaan yksilönä

Opintotoimisto

Opintotoimistoista saat apua ja neuvoja opiskeluusi liittyvissä asioissa kuten esimerkiksi koulumatka-, opintotuki- ja opiskelijakorttiasioissa. Opintotoimistosta saat myös erilaiset opiskeluun liittyvät todistukset ja opintosuoritusotteen

Tekniikan alat ja palvelualat:
Niina Hiitola puh. 044 439 4333

Luovat alat/Mediakeskus Lybecker,
Hius-ja kauneudenhoitoala:
Suvi Happo puh. 0400 653 602


Luonnonvara-alat/Ruukin luonto-ja hevoskeskus:
Tiina Ovaska puh. 040 841 4172

Ryhmänohjaajat

Ryhmänohjaajat ovat opiskelijoiden tukena aina ensimmäisestä päivästä valmistumiseen saakka. He perehdyttävät opiskelijat ammatilliseen opiskeluun ja tiedottavat ajankohtaisista asioista. Yhdessä ryhmänohjaajan kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) sekä urasuunnitelman, joita päivitetään ja joiden toteutumista seurataan läpi opintojen. Ryhmänohjaaja huolehtii myös hyvän opiskeluilmapiirin ylläpitämisestä koko ryhmässä.

Opiskeluhuolto

Oppilaitosten opiskeluhuoltoa toteutetaan pääsääntöisesti yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin oikeus myös yksilöllisiin palveluihin. Opiskeluhuolto käsittää terveydenhoitajan ja kuraattorin palvelut.

Koulutuskeskus Brahen opiskelulukuvuosi etenee opiskelijahyvinvoinnin osalta teemakuukausittain. Teemakuukaudet huomioidaan opetuksessa, ryhmänohjauksessa sekä erilaisin tapahtumin ja tempauksin.

Opiskelijatutorit

Jokaisessa yksikössä toimii myös opiskelijatutoreita. Tutoreiden tärkeimpänä tehtävänä on toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa esim. järjestämällä teemakuukausien mukaisia tapahtumia ja tempauksia sekä toimimalla vertaistukena muille opiskelijoille. Tuutorit osallistuvat myös oppilaitosten markkinointiin. Opiskelijakunta ja – tutortoiminnasta vastaavat yksiköiden kasvatusohjaajat.

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajan kanssa opiskelija voit keskustella hakeutumiseen liittyvistä asioista. Mikäli sinulla on aiempia opintoja tai muuta osaamista, voit arvioida opinto-ohjaajan kanssa niiden soveltuvuutta opiskeltavaan tutkintoon. Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella erilaisista polkuvaihtoehdoista ja muista valinnoista sekä niiden merkityksestä tulevaisuuden tavoitteisiin. Opinto-ohjaajat auttavat sinua myös, mikäli harkitset alanvaihtoa. Valmistumisen häämöttäessä saat ohjausta ja neuvontaa jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Tekniikan alat:
Liisa Vares puh. 044 439 3458


Palvelualat ja luovat alat:
Pekka Korhonen puh. 0400 597 346

Luonnonvara-alat/Ruukin luonto-ja hevoskeskus:
Riikka Pajuvesa-Korkala puh. 040 834 3404

 

Osaamisperusteisuus

Jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Opintojen suunnittelussa opiskelijan tukena ovat ryhmänohjaaja, opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat sekä kasvatusohjaajat.

Ammatilliseen tutkintoon johtava opiskelu on paitsi perinteistä luokkamuotoista lähiopetusta myös itsenäistä tai ohjattua etäopiskelua, työpaikalla oppimista koulutus-tai oppisopimuksella sekä monimuoto-opiskelua, joka on usean eri opiskelumuodon yhdistelmä. Toiminnalliset oppimisympäristöt tukevat käytännönläheistä opiskelua. Osaamisperusteisuuden mukaisesti jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijat opintoihin ja oppilaitoksen toimintaan. Hän laatii kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n sekä seuraa, ohjaa ja tukee opintojesi edistymistä ja opiskelusi säännöllisyyttä. Koulutuskeskus Brahessa oppimista tuetaan myös mm. tukiopetuksen, erityisopetuksen sekä Opinpajatoiminnan avulla.

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät Valtakunnalliset e-perusteet >

Opiskelijakunnat

Jokaisessa yksikössä toimii opiskelijoiden edustajista valittu opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakunnan tärkeimpänä tehtävänä on toimia opiskelijoiden äänenä sekä edunvalvojana.

Opinpaja

Opinpajat ovat oppimisympäristöjä, joiden tarkoituksena on tukea opiskelijan HOKS:an toteutumista. Opettajat voivat ohjata opiskelijan Opinpajaan esimerkiksi tilanteissa, jossa opiskelija ei ilman tukea ja ohjausta saavuta opintojakson tavoitteita tai hänen on tarkoituksenmukaista edetä opinnoissaan nopeammin. Opettaja toimittaa tarvittavat tehtävät Opinpajan ohjaajalle sekä arvioi palautetut suoritukset. Erityisopetuksen antamisesta sovitaan erikseen erityisopettajan kanssa.

Tekniikka ja palvelut
ma-to 8-15
pe 8-14
Eija Perälä

Mediakeskus Lybecker ja
Hius-ja kauneusala
ti-to 8-15
pe 8-14
Riikka Pyykkö ja Saara Holappa

Ruukin luonto-ja hevoskeskus
työjärjestyksen mukaan
Maria Kumpuvaara

Kasvatusohjaajat

Kasvatusohjaaja on tukenasi opintojen etenemisen seuraamisessa sekä tarjoaa lyhytaikaista keskustelutukea vaikeissa elämäntilanteissa. Keskustelutukea saat esimerkiksi koulumotivaatioon, jaksamiseen, mielenterveyteen, päihteisiin tai kriiseihin liittyen.

Tekniikan alat ja palvelualat:
Päivi Antinoja puh. 040 719 0382
Eija Perälä puh. 040 533 8705

Mediakeskus Lybecker,
Hius- ja kauneusala
Riikka Pyykkö puh. 040 538 2275

Ruukin luonto-ja hevoskeskus
Outi Heikkinen puh. 040 5082768

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Terveydenhoitajalta saa tukea arjenhallintaan sekä terveellisiin elämäntapoihin. Opiskeluterveydenhuolto on päätoimisille opiskelijoille maksutonta.

Tekniikan ja palvelualat: Tuija Kaisto puh. 040 135 7129
Mediakeskus Lybeckerillä: Tiina Sallinen puh. 044 439 4619
Ruukin luonto-ja hevoskeskuksella:  Eveliina Lehto puh. 040 135 7715

Koulupsykologi

Opiskelijoiden opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevien pulmien selvittäminen ja arviointi psykologisten tutkimusten kautta. Ohjaus ja konsultointi opiskelijoiden psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Psykologille ohjaudutaan erityisopettajan, kuraattorin tai terveydenhoitajan kautta.

Tekniikka, palvelut ja luovat alat:
Juulia Ojala puh. 040 130 3853 

VALMA

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (Valma) antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen tutkinto. Valmalle hakeudutaan yleisimmin yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta, mutta Valmalle voi ohjautua myös tutkintotavoitteisessa koulutuksessa jo aloittanut, väärän opintoalavalinnan tehnyt opiskelija.

Opettajat:
Maria Hyväri puh. 040 533 8705
Laura Rantapirkola puh. 040 135 7145

Ohjaaja:
Päivi Antinoja puh. 040 719 0382

Erityinen tuki

Mikäli oppiminen tuottaa hankaluuksia tai opiskelijalla on haasteita lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, asioiden hahmottamisen tai keskittymisen kanssa, on opiskelijan mahdollisuus saada erityisopetusta. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisuunnitelmaan (HOKS) kirjataan perustelut erityisen tuen tarpeesta, annettavat tukimuodot sekä erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut. Suunnitelman toteutumista ja tarvetta arvioidaan läpi opintojen ja suunnitelmaan kirjataan tarvittavat muutokset. Alaikäisten opiskelijoiden osalta huoltajia kuullaan ja heidän toivotaan olevan mukana HOKS-keskustelussa.

Tekniikan alat ja palvelualat:
Juha Orava puh. 0400 561 855
Ari Hannus puh. 040 135 7109
Eija Sassi puh. 044 588 5597

Luovat alat/Mediakeskus Lybecker,
Hius-ja kauneusala

Saara Holappa puh.040 173 3035

Luonnonvara-alat/Ruukin luonto-ja hevoskeskus:
Maria Kumpuvaara puh. 040 135 5008

Kuraattori

Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä jonka kanssa opiskelija voi selvittää opiskeluajan asumiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita sekä saada apua muihin elämän tilanteiden muutoksiin ja kriisitilanteisiin. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, seurusteluun, itsetuntoon ja mielialaan tai päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin. Ryhmänohjaaja voi ohjata kuraattorille opiskelijan, jolla on runsaasti poissaoloja tai muita huolenaiheita. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä huoltajaan ja ulkopuolisiin auttajatahoihin. Vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorensa opiskelusta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista.

Tekniikan alat, palvelualat ja luovat alat: Hanna Ranta  puh. 040 1356991
Luonnonvara-alat: Jonna Achren puh. 040 315 6331