Opiskelijapalvelut - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Meillä jokainen huomioidaan yksilönä

OPINTOJEN OHJAUS

Ryhmänohjaajat ovat opiskelijoiden tukena aina ensimmäisestä päivästä valmistumiseen saakka. He perehdyttävät opiskelijat ammatilliseen opiskeluun ja tiedottavat ajankohtaisista asioista. Yhdessä ryhmänohjaajan kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) sekä urasuunnitelman, joita päivitetään ja joiden toteutumista seurataan läpi opintojen. Ryhmänohjaaja huolehtii myös hyvän opiskeluilmapiirin ylläpitämisestä koko ryhmässä.

Opinto-ohjaajan kanssa opiskelija voi keskustella kaikista opintojen etenemiseen liittyvistä asioista. Mikäli opiskelijalla on aiempia opintoja tai muuta osaamista, voidaan arvioida opinto-ohjaajan kanssa arvioida niiden soveltuvuutta opiskeltavaan tutkintoon. Opinto-ohjaajan kanssa voi keskustella erilaisista polkuvaihtoehdoista ja muista valinnoista sekä niiden merkityksestä tulevaisuuden tavoitteisiin. Opinto-ohjaajat auttavat sinua myös, mikäli harkitset alanvaihtoa. Valmistumisen häämöttäessä saat ohjausta ja neuvontaa jatko-opintoihin hakeutumisessa.

OSAAMISPERUSTEISUUS

Jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Opintojen suunnittelussa opiskelijan tukena ovat ryhmänohjaaja, opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat sekä kasvatusohjaajat.

Opiskeluhuolto

Oppilaitosten opiskeluhuoltoa toteutetaan pääsääntöisesti yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin oikeus myös yksilöllisiin palveluihin. Opiskeluhuolto käsittää terveydenhoitajan ja kuraattorin palvelut.

Opiskelijahyvinvointi sekä opiskelijatoiminta

Koulutuskeskus Brahen opiskelulukuvuosi etenee opiskelijahyvinvoinnin osalta teemakuukausittain. Teemakuukaudet huomioidaan opetuksessa, ryhmänohjauksessa sekä erilaisin tapahtumin ja tempauksin.

Opinpajat ja opinto-ohjaajat

Koulutuskeskus Brahen yksiköissä toimivat Opinpajat, joissa opiskelijoiden on mahdollista käydä ohjatusti tekemässä opintoihin liittyviä tehtäviä. Opinpajoissa ohjaajina toimivat yksiköiden kasvatusohjaajat sekä tarvittaessa erityisopettajat.

Opiskelijakunnat

Jokaisessa yksikössä toimii opiskelijoiden edustajista valittu opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakunnan tärkeimpänä tehtävänä on toimia opiskelijoiden äänenä sekä edunvalvojana.

Opiskelijatutorit

Jokaisessa yksikössä toimii myös opiskelijatutoreita. Tutoreiden tärkeimpänä tehtävänä on toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa esim. järjestämällä teemakuukausien mukaisia tapahtumia ja tempauksia sekä toimimalla vertaistukena muille opiskelijoille. Tuutorit osallistuvat myös oppilaitosten markkinointiin. Opiskelijakunta ja – tutortoiminnasta vastaavat yksiköiden kasvatusohjaajat.

Kasvatusohjaajat

Kasvatusohjaaja on tukenasi opintojen etenemisen seuraamisessa sekä tarjoaa lyhytaikaista keskustelutukea vaikeissa elämäntilanteissa. Keskustelutukea saat esimerkiksi koulumotivaatioon, jaksamiseen, mielenterveyteen, päihteisiin tai kriiseihin liittyen.

Raahen ammattiopisto: Päivi Antinoja puh. 040 719 0382
Lybeckerin opisto: Riikka Pyykkö puh. 040 538 2275

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Terveydenhoitajalta saa tukea arjenhallintaan sekä terveellisiin elämäntapoihin. Opiskeluterveydenhuolto on päätoimisille opiskelijoille maksutonta.

Raahen ammattiopisto Tuija Kaisto puh. 040 135 7129
Lybeckerin opisto Tiina Sallinen puh. 044 439 4619
Ruukin maaseutuopisto:  Marja Bräysy puh. 040 1357 948

Koulupsykologipalvelut

Erityinen tuki

Mikäli oppiminen tuottaa hankaluuksia tai opiskelijalla on haasteita lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, asioiden hahmottamisen tai keskittymisen kanssa, on opiskelijan mahdollisuus saada erityisopetusta. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisuunnitelmaan (HOKS) kirjataan perustelut erityisen tuen tarpeesta, annettavat tukimuodot sekä erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut. Suunnitelman toteutumista ja tarvetta arvioidaan läpi opintojen ja suunnitelmaan kirjataan tarvittavat muutokset. Alaikäisten opiskelijoiden osalta huoltajia kuullaan ja heidän toivotaan olevan mukana HOKS-keskustelussa.

Raahen ammattiopisto
Ari Hannus puh. 040 135 7109 ja
Juha Orava puh. 0400 561 855

Lybeckerin opisto
Saara Holappa puh.040 173 3035

Ruukin maaseutuopisto
Maria Kumpuvaara puh. 040 135 5008

Kuraattori

Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä jonka kanssa opiskelija voi selvittää opiskeluajan asumiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita sekä saada apua muihin elämän tilanteiden muutoksiin ja kriisitilanteisiin. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, seurusteluun, itsetuntoon ja mielialaan tai päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin. Ryhmänohjaaja voi ohjata kuraattorille opiskelijan, jolla on runsaasti poissaoloja tai muita huolenaiheita. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä huoltajaan ja ulkopuolisiin auttajatahoihin. Vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorensa opiskelusta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista.

Raahen ammattiopisto sekä Lybeckerin opisto: Hanna Ranta  puh. 040 1356991
Ruukin maaseutuopisto: Jonna Achren puh. 040 315 6331