LYY – Luovasti töihin -hanke

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä Lybeckerin opiston ja yritysten kanssa oppimismalleja sijoittamalla työssäoppijoita ryhminä sekä perinteisen metalli- ja palvelu- ja kaupan alan että luovan alan yrityksiin.

Lybeckerin opiston 1.3.2015–28.2. 2017 toteuttamassa Viestintä PRO -hankkeessa kehitettiin työssäoppimista yhteistyössä yritysten kanssa. Siitä saatuja kokemuksia työssäoppimisen toteuttamista ryhmissä hyödynnetään LYY- Luovasti töihin -hankkeen toteuttamisessa. Ryhmässä toimiminen on luovalle alalle luontainen toimintatapa, joka on hyvä omaksua jo opiskelujen aikana.

Lybeckerin opiston opiskelijoista koottu ryhmä toimii työssäoppimisjaksolla samanaikaisesti useamman yrityksen kanssa. Ryhmän tehtävänä on etsiä, ideoida ja toteuttaa luovan alan tarjoamia mahdollisuuksia kehittää yritysten toimintaa. Tarkoituksena on ennen kaikkea auttaa yrityksiä uudistumaan ja kehittämään toimintaansa, yrityskuvaa ja kilpailukykyä sekä edesauttaa innovaatioiden syntymistä luovuutta hyödyntämällä. Samanaikaisesti kehitetään toimintamalleja ryhmätyössäoppimismallin ja työpaikoille sijoittuvien oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Päätavoitteena on luoda koulutusmalleja, jotka lisäävät koulutuksen työelämävastaavuutta. Opiskelijat hyötyvät aidossa ympäristössä toteutettavasta opetuksesta samalla, kun he oppivat yrittäjämaista ajattelua ja luovan alan osaajien työmahdollisuuksien tunnistamista sekä oman osaamisen markkinointia.

Ryhmälle voidaan antaa vaativampia tehtäviä kuin yksittäiselle työssäoppijalle. Tämä yhdessä ryhmän tarjoaman tuen kanssa parantaa oppimistuloksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Nämä puolestaan parantavat työllistymismahdollisuuksia. Ryhmän toiminta-aika on pidempi kuin yksittäisen opiskelijan työssäoppimisaika. Siten ryhmässä voidaan kierrättää useita opiskelijoita, joiden osaamisalueet vaihtelevat yritysten tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen aikana myös opettajilla on mahdollisuus tehdä muutaman viikon mittaisia työelämäjaksoja yrityksissä. Näin opettajat saavat paremman käsityksen yritysten todellisuudesta ja tarpeista. Tämä puolestaan auttaa oppilaitoksessa toteutettavan työelämälähtöisemmän opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä yrityksissä toteutettavan laadukkaan oppimisen kanssa. Samanaikaisesti kerätään tietoa etäohjausmallien kehittämiseksi.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ESR. Tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2017–31.12 2019.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tomi Tuikkala, 050 5766 607, tomi.tuikkala@raahenedu.fi

Viestintä Pro -hanke

 

28.2.2017 päättyneessä kaksivuotisessa Viestintä Pro -hankkeessa kehitettiin yhteistyössä Lybeckerin opiston ja yritysten kanssa malleja, joilla parannettiin koulutuksen työelämävastaavutta työssäoppimista kehittämällä.

Uudet työpaikat syntyvät nykyään pääosiin mikro- ja pieniin yrityksiin. Toisaalta nämä yritykset tarvitsevat kasvaakseen osaavaa työvoimaa, toisaalta niiden resurssit ottaa ja ohjata työssäoppijoita ovat rajalliset. Pilottihankkeessa etsittiin keinoja madaltaa pienten yritysten kynnystä ottaa työssäoppijoita kytkemällä työssäoppimisjaksoihin opettajan työelämäjaksoja. Siten yrityksillä oli käytettävissään sekä opettajan että opiskelijan osaaminen.

Menettelyllä mahdollistettiin opettajan syvällisempi perehtyminen kunkin yrityksen toimialan lainalaisuuksiin ja kunkin yrityksen yrityskohtaiseen toimintakulttuuriin ja yrityksen tarpeisiin. Yrityksen tarpeisiin perehtynyt opettaja voi valmentaa opiskelijaa ennen työssäoppimista, olla mukana perehdytysjaksossa yrityksessä ja tukea muutenkin aktiivisesti opiskelijan työssäoppimista yrityksessä.

Työssäoppimisjakson lopussa tehdyn osaamisarvioinnin avulla opiskelijan henkilökohtaista opintopolkua muokattiin räätälöidysti vastaamaan työelämän tarpeita ja siten madaltamaan työllistymiskynnystä.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Tomi Tuikkala, 050 5766 607.

esr-hankelogot