Konetekniikan insinööri - Koulutuskeskus Brahe
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Konetekniikan Insinööri (AMK) -koulutus

#inssiraahe #opiskeleraahessa #studyinraahe

Opiskele konetekniikan insinööriksi Raahessa

Konetekniikan insinöörikoulus toteutetaan Raahessa Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämänä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jolloin tutkinnon voi suorittaa myös työn ohessa. Koulutuksen käyneen ammattilaisen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät työmarkkinoilla. Monipuolinen ja laaja-alainen koulutus antaa eväät teollisuudessa tuotannon asiantuntijatehtävissä työskentelyyn mm. tuotantoinsinöörinä, kehitysinsinöörinä, laatuinsinöörinä ja osastoinsinöörinä. Kun työkokemusta karttuu, voi edetä esimerkiksi linjapäälliköksi, valmistuspäälliköksi, laatupäälliköksi, projektipäälliköksi tai tuotantopäälliköksi.

Koulutuksessa saa perustiedot matemaattisissa aineissa, tietotekniikassa sekä elektroniikassa. Opiskelija voi suuntautua robotiikkaan, koneensuunnitteluun, kunnossapitoon ja tuotannon johtamiseen. Tänä päivänä tuotannollisen yritystoiminnan osaaminen on tärkeää ja sitä vahvistetaan sekä kieliopinnoilla, että yritystoiminnan opinnoilla.

Koulutus luo pohjan tuotannon suunnittelu-, organisointi-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja opiskelija perehtyy tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opintoihin kuuluu paljon laboratorioharjoituksia ja käytännön projekteja, joissa opiskelijat tekevät yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että lähiopetusta on vähemmän kuin normaalissa päiväopetuksessa ja opiskelijan omatoimista työmäärää on lisätty. Suuri osa opetuksesta järjestetään internetin välityksellä siten, että opettaja on Kajaanissa ja opiskelijat Raahessa. Ainoastaan eräät laboratoriossa opiskeltavat ja ATK-ohjelmia hyödyntävät opintojaksot toteutetaan Kajaanissa sekä osittain Raahessa.

Oppitunnit ovat pääsääntöisesti neljänä arki-iltana viikossa maanantaista torstaihin. Fyysisenä opiskelupaikkana Raahessa on Raahen ammattiopisto, mutta tietoverkon kautta toteutettavia oppitunteja voi seurata myös omalta koneelta muualta. Oppituntien sähköiset tallenteet on myös katsottavissa jälkikäteen. Osa opinnoista on pakollista lähiopetusta ja läsnäoloa vaativia intensiivijaksoja, jotka järjestetään perjantaisin ja lauantaisin, sekä Raahessa että Kajaanissa erikseen ilmoitettavien päivien mukaan. Niillä viikoilla, jolloin on pakollista, läsnäoloa vaativaa lähiopetusta Kajaanissa tai Raahessa, vähennetään mahdollisesti arki-iltoina tapahtuvaa opetusta.

Koulutus pyritään suorittamaan siten, että alalla jo työskentelevät voisivat mahdollisuuksien mukaan hyödyntää opinnoissaan työtehtäviään. Esimerkiksi harjoittelu (30 op) on mahdollista suorittaa päivisin omalle työnantajalle. Tavoitteena tällöin on, että työtehtävissä voitaisiin soveltaa opiskelussa hankittuja taitoja ja saada aiempaa enemmän vastuuta.

Kone-ja metallialalla työskentely ei ole edellytys koulutukseen osallistumiselle. Ne opiskelijat, jotka eivät työskentele alalla, voivat suorittaa opintoja normaalisti ryhmän mukana. Harjoitteluvaiheeseen tultaessa heidän on kuitenkin hankittava harjoittelupaikka alan yrityksestä. Myös päättötyö tehdään yritykselle.

Suuntautuminen

Opiskelija voi valita suuntautumisen koneensuunnitteluun, kunnossapitoon, tuotannon johtamiseen tai robotiikkaan

KONEENSUUNNITTELU

Koneensuunnittelussa käsitellään tuotesuunnittelua sekä sen taloudellisia näkökohtia. Tuotekehityksen asema teollisessa toiminnassa selvitetään ja tuotekehitysprojektin eri vaiheet tulevat tutuiksi. Opinnoissa perehdytään myös koneenosissa esiintyviin värähtelyilmiöihin, niiden analysointiin ja hallintaan. Elementtimenetelmän ja fem-laskennan sovellusohjelmien avulla tutkitaan tuotteiden kestävyyttä.

KUNNOSSAPITO

Kunnossapidossa syvennytään erikoistekniikoihin laitteistojen ja rakenteiden toiminnan varmistamiseksi sekä mahdollisimman pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. Opiskelija perehtyy myös vikojen ja kunnonvalvonnan diagnostiikkaan. Opinnoissa tutustutaan myös energiantuotantoon ja hyväksikäyttöön sekä energian säästöön. Suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan myös teollisuusputkistojen suunnittelua ja mitoitusta.

TUOTANNON JOHTAMINEN

Opiskelija ymmärtää yrityksen toimintaan ja tuotteisiin liittyvän strategian sekä tuotantoprosessien vaiheet ja tutustuu eri toiminnanohjausmenetelmiin sekä oppii hyödyntämään niiden periaatteita johtamisen ja taloudellisuuden näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehdoosa opitaan prosessiajattelun ja prosessijohtamisen periaatteet sekä tuotteistamisen ja tuotannollistamisen merkitys menestyvässä liiketoiminnassa.

ROBOTIIKKA

Opiskelija saa yleiskuvan erilaisten teollisuusrobottien mahdollisuuksista tuotannossa ja syventyy erilaisten robottien ohjelmointiin teollisuuden sovelluksissa. Opiskelija tutustuu integroidun tuotannon käsitteisiin ja toimintoihin. Opiskelija perehtyy lisäksi automaatiossa käytettävien kenttäväylien tekniikkaan ja osaa käyttää väylien konfigurointityökaluja ja diagnostiikkaa.

Lisätietoja AMK-koulutusten valintakokeista

Tekniikan alan valintakokeen ennakkoaineisto on luettavissa kaksi viikkoa ennen valintakoetta:
http://teliennakko.metropolia.fi/

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakijat ilman erillistä kutsua. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valtakunnallista koetta käyttävässä tekniikan alan hakukohteessa.

Valintakoe on kirjallinen koe. Tekniikan alalla on valtakunnallinen valintakoe, jolla mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle, matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista sekä loogista päättelykykyä. Hakija voi valita joko suomen- tai ruotsinkieliset tehtävät.

Valintakokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä (max. 40 pistettä) voidakseen tulla valituksi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Ota mukaasi valintakokeeseen:

  • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
  • kirjoitusvälineet (kynä ja kumi)
  • viivotin, harppi ja kulma-astelevy.

Taulukkokirjojen, sanakirjojen, älykellojen, laskimen ja matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana. Matkapuhelimet on suljettava valintakokeen ajaksi.

Opintojen laajuus: 240 op, noin 4 vuotta
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Aloituspaikat: 40
Aloitusaika: syksy 2020

Lataa tästä infotilaisuuden materiaalit

Valmennuskurssi, insinöörikoulutus,v.2019

Kajaanin amk esitys

Pohjakoulutus ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus. Koulutukseen haetaan internetissä osoitteessa www.opintopolku.fi

Koulutukseen on valintakoe (tekniikan valtakunnallinen valintakoe). Kokeen voi myös suorittaa joko Kajaanissa tai Raahessa, ellei ylin hakutoive ole jossain muussa ammattikorkeakoulussa kuin Kajaanissa. Opiskelijavalinta tehdään valintakoepisteiden perusteella. Valintakoekutsuja ei lähetetä.

Insinööri (AMK), konetekniikan monimuotokoulutus
Hakuaika: –
Opinnot alkavat: –

Valintakoe: –
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Taito 1 tai
Raahessa, Ammattiopistolla, Tervahovinkatu 2.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Lisätietoja: www.kamk.fi hakijapalvelut@kamk.fi
p. 044 7101 648, 044 7101 229

Raahe-opisto järjestää Varmuutta ja valmennusta valintakokeisiin! – valmennuskurssin
torstaisin (tiistaisin) klo 17.30-20.00 Raahen lukiolla
luokka 156, os. Merikatu 1

Ilmoittautumiset
https://opistopalvelut.fi/raahe tai
puh. 040 135 6779, 040 135 6780
Kurssin nro: 410103

Lisätiedot

Koulutuskeskus Brahe
Jaana Ritola
050 325 6413
jaana.ritola@raahenedu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Jari Kähkönen
044 710 1303
jari.kahkonen@kamk.fi