Hankkeet - Koulutuskeskus Brahe

HANKETOIMINTA KEHITTÄÄ OSAAMISTA JA TOIMINTAMALLEJA

InduSTAR, AR-ratkaisut teollisissa ympäristöissä ja yritystoiminnan luomisessa (EAKR)

1.10.2018 – 31.12.2020

Useiden arvioiden mukaan virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden (VR/AR) markkinoiden odotetaan moninkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Selvitykset osoittavat Suomen VR/AR-yritysten lukumäärän olevan tällä hetkellä kovassa kasvussa, ja lähivuosina kasvutahdin odotetaan entisestään kiihtyvän. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna uusien virtuaaliteknologian sovellusten uskotaan voivan muuttaa kokonaisia toimialoja. Teollisuudessa merkittäviksi VR/AR käyttötapauksiksi mainitaan mm. paikan päällä tapahtuva kokoonpano ja turvallisuus, tuotanto- ja valmistusprosessien harjoittelu sekä kunnossapito ja huolto. Alan nopean kehityksen vuoksi on suuri tarve toimenpiteille, joilla tuetaan sekä uusimpien teknologioiden yleistymistä, että niiden soveltamisosaaminen kasvua lupaavilla toimialoilla, kuten teollisuudessa. Lisäksi aitoihin käyttötarkoituksiin sovelletut demo- ja prototyyppitoteutukset antavat innovatiivisille henkilöille ja pk-yrityksille pohjaa uuden liiketoiminnan luomiseen.

Innovaatiovalmiuden kohottamiseksi Raahen koulutuskuntayhtymän (RKKY) tiloihin investoidaan sidosryhmien tarpeita palveleva, nykyaikainen, monikäyttöinen ja toimialariippumaton virtuaaliteknologian tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja innovaatioympäristö. Kriittistä osaamista kasvatetaan kehittämällä 4 – 6 kappaletta tarvelähtöisiä prototyyppisovelluksia, jotka testataan loppukäyttäjillä teollisuuden toimintaympäristöissä. Sovellusten tavoitteena on lisätä työturvallisuutta sekä tehostaa työtehtäviin perehdyttämissä uusia menetelmiä ja teknologioita hyödyntäen. Sovellusideoiden valinnassa korostetaan niiden liiketoiminnallista potentiaalia, yleiskäyttöisyyttä ja monistettavuutta. Kehitysprosessissa tähdätään puolestaan ketteryyteen ja nopeuteen.

Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Raahen koulutuskuntayhtymän projektihenkilöiden sekä hankkeen sidosryhmien osaamista virtuaaliteknologian soveltamisessa vahvistetaan yhteistoiminnallisella mallilla. Siinä kehitystoimet toteutetaan loppukäyttäjien ja asiantuntijoiden tiiviinä yhteistyönä RKKY:n ja KAMK:n innovaatioympäristöissä siten, että prosessiin kytketään mukaan myös alueen pk-yrityksiä. Toimenpiteillä tavoitellaan uusien innovaatioiden ja yritysten syntymistä viemällä ja tuotteistamalla luovien alojen osaamista erilaisiin toimintaympäristöihin, erityisesti teollisuuteen. Hankkeessa kertynyttä tietoa, osaamista ja parhaita käytänteitä siirretään ja levitetään yrityksille ja muille sidosryhmille seminaareissa, tiedotustilaisuuksissa, työpajoissa ja aktiivisella hankeviestinnällä.

Projektin päätoteuttaja on Raahen koulutuskuntayhtymä, osatoteutuksesta vastaa Kajaanin ammattikorkeakoulu. Projektia rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja Kainuun liitto (EAKR), Raahen koulutuskuntayhtymä ja Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä kaksi yritysosapuolta, SSAB Europe Oy ja Transtech Oy.

Vastuuhenkilö: Leo Aho


Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa

1.4.2019-31.8.2021

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa –hanke on osa Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistämistä tukevaa hankekokonaisuutta. Hankkeessa pilotoidaan valtakunnallisesti erilaisia koulutustapoja sekä rakennetaan valtakunnallinen Monikampus Finland –verkostomalli kasvu- ja rakennemuutosalojen tarvitseman koulutustarjonnan kehittämiseksi.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:
· Seutukaupunkien pito- ja vetovoiman vahvistaminen.
· Osaavan työvoiman saatavuuden ja kohtaannon kasvattaminen seutukaupunkien kärkitoimialoilla.
· Toisen asteen koulutuksen uudenlaisten koulutusmallien yrityslähtöinen kehittäminen ja pilotointi.
· Korkean osaamisen saavutettavuus toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen välisiä opintopolkuja kehittämällä.
· Työelämän sekä eriasteisten koulutuksenjärjestäjien uudenlaiset yhteistyömallit.
· Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen.
· Kilpailukyvyn vahvistaminen kehittämällä monikielistä ja -kulttuurista koulutusta.
· Kansainvälisen korkeakoulu- ja elinvoimayhteistyön vahvistaminen sekä benchmarkkaus.
· Uusimpien teknologisten ratkaisujen pilotointi koulutustoiminnassa.
· Valtakunnallisen Monikampus Finland -verkostomallin luominen.

Päätoteuttaja: Koulutuskeskus Brahe. Osatoteuttajat: Iisalmen, Kurikan, Imatran, Keuruun ja Varkauden kaupungit, Salon seudun, Lounais-Suomen, Itä-Savon sekä SASKYn koulutuskuntayhtymät, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus sekä Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy. Verkostokumppanit: Alavuden, Forssan, Heinolan, Kauhajoen ja Kokemäen kaupungit sekä Länsirannikon koulutus Oy WinNova. Rahoittava viranomainen: Etelä-Pohjanmaan liitto.
Vastuuhenkilö: Milka Grekula
https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/joustavat-koulutusmallit


Monikampus (ESR)

1.6.2019-31.10.2021

Hankkeella kehitetään alueen koulutuksen saavutettavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on luoda alustapohjainen kumppanuuskampus-malli, joka mahdollistaa nopean, tarpeidenmukaisen ja ennakoivan reagoimisen alueen osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 360 000 € ja sen osatoteuttajana on Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Monikampus –hankkeessa tiivistetään yhteistyötä työvoimaviranomaisten, eriasteisten koulutuksen järjestäjien, elinkeinotoimijoiden ja yritysten kanssa. Tavoitteena on vastata paremmin alueen osaamis- ja koulutustarpeisiin ja parantaa koulutuksen järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden välistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Hankkeella sujuvoitetaan ja edistetään siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle. Erityisenä tavoitteena on korkeakoulutuksen tuominen seutukaupunkeihin alustamallilla. Koulutusten järjestäjien ja yritysten vuoropuhelua – myös digitaalista – edistetään mm. tukemalla opettajien työelämäjaksoja. Työelämässä tapahtuviin, nopeisiinkin muutoksiin, pyritään vastaamaan luomalla toimijoille ennakointimalli, joka tuottaa päivittyvää tietoa koulutustarpeista.

Vastuuhenkilö Sari Alajoki

 


Työvoitto 2

1.3.2019 – 30.6.2021

Työvoitto 2 – pätevänä työhön -hanke kartoittaa ja tunnistaa kohderyhmään kuuluvan asiakkaan vahvuudet, hyödyntää niitä ratkaisukeskeisesti ja tuo oikea-aikaisesti täsmäkoulutuksen työkokeilu- ja palkkatukivaiheisiin. Tähän vaiheeseen tarvitaan vahvemmin asiakaslähtöistä oppilaitosten, TE-toimiston, Kelan, sote-toimijoiden, kunnallisen työllisyyden hoidon ja yritysten välistä yhteistyötä.

Hankkeessa 1) juurretaan ja levitetään Työvoitto – voit olla pätevä työhön -hankkeessa kehitettyä kuntouttavan työtoiminnan opinnollistamismallia, 2) rakennetaan yhteisöllisen palvelumuotoilun keinoin uusia koulutuspalveluita työelämätarpeisiin ja 3) hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia kohderyhmän osaamisen kehittämisen, työllistymisen ja rekrytoinnin tukena.
Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat työttömät, koulutuksesta valmistuneet, koulutuksen keskeyttäneet ja *)opintojen loppuvaiheessa olevat työttömyysuhan alaiset nuoret, maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset henkilöt. Lisäksi kohderyhmää ovat oppilaitosten opettajat sekä yritykset ja järjestöt, joilla on työvoimapula tai työtehtäviä, jotka soveltuva opinnollistamiseen ja joissa tutkintoihin liittyvää osaamista voi näyttää (esim. tutkinnon osa).

Vastuuhenkilöt: Tarja Kyröläinen, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Jaana Hautamäki, Raahen kaupunki

 


Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen

1.5.2018 – 31.12.2020

Lue tästä hanketiedote

Vastuuhenkilö Anu Rautio


From Past to Future

1.9.2018 – 31.8.2020

Asiantuntijaliikkuvuushanke. Osallistujat: Marijampole VET centre – Liettua, University of the Third Age – Liettua, Organization Ecological Future Education – Latvia ja Koulutuskeskus Brahe.

Projektin tarkoituksena on tutkia vanhoja ruokailutottumuksia ja perinneruokia sekä tuoda niistä nykypäivään sopivia moderneja ja terveellisiä versioita. Projektin tuotoksena on sähköinen reseptikirja sekä koulutuspaketti perinneruokiin, terveelliseen ruokaan sekä ruoan ekologiaan liittyen. Kohderyhmänä ovat aikuisopiskelijat.

Vastuuhenkilöt: Ari Hannus ja Mari Krook


PARVESSA PAREMPI 2

1.2.2018-31.12.2019

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitoksien yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja sekä edistää osallisuutta.

Tavoitteena on yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen sekä yhteisön ja yksilön hyvinvointia lisäävien toimintatapojen kehittäminen. Yhteisöllistä toimintakulttuuria luodaan teemakuukausien avulla koko koulutuskuntayhtymässä. Kehitetään opiskelijoiden kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tutortoimintaa. Luodaan toimiva palautejärjestelmä, ja kokeillaan rohkeasti uusia palautteenantokeinoja.

Koulutuskeskus Brahelle luodaan selkeät toimintamallit opiskelijoiden ohjaukseen. Kehitetään avoimia oppimisympäristöjä sekä opiskelijoille annettavaa ohjausta ja tukea. Opiskelijoilla on monipuoliset mahdollisuudet edetä opinnoissa. Oppimisympäristöt tukevat osallisuutta, yhteisöllisyyttä, jatkuvaa sisäänottoa sekä yksilöllisiä opinpolkuja. Opinpajatoiminta on suunnitelmallista,joustavaa ja siellä on saatavissa riittävä ohjaus sekä tuki.

Parvessa parempi 2 on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallinnoima, Opetushallituksen rahoittama hanke.

http://www.kpedu.fi/parvessaparempi

Lisätietoja: Päivi Antinoja


Osaamispolkuja tulevaisuuteen (OSATA) 

1.9.2016–31.8.2019

OSATA-hankkeen tavoitteena on toteuttaa oppilaitoksille toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka. Opiskelijoille tullaan toteuttamaan aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen luomiseen sekä osaamisidentiteetin rakentamiseen.

Ammatillista peruskoulutuksen reformi tukee tutkintojen osaamisperusteisuutta sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Samalla edistetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Tulevaisuuden työelämässä uudenlaiset osaamisyhdistelmät korostuvat ja työ ei sitoudu enää välttämättä tiettyyn ammattiin. Tällöin korostuu yksilön kyky tunnistaa oma osaaminen ja nähdä se osana erilaisia urapolkuja. Osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden toteutuminen oppilaitoksissa edellyttää sekä ajatuksellista että toiminnallista muutosta.
Opinto- ja työpolut eivät ole enää lineaarisia, vaan taitoja ja osaamisia kerrytetään sekä opintojen aikana että työelämässä. Ohjauksen ja opetuksen roolin tuleekin muuttua siten, että se tukee oppijan osaamisidentiteetin kehittymistä ja antaa valmiuksia rakentaa omia yksilöllisiä reittejä tulevaisuuteen.

OSATA-hankkeen ensisijaiset kehittäjä- ja kohderyhmät ovat erityisesti 2. asteella opiskelevat nuoret, toisen asteen opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja muut ohjaustyötä tekevät sekä näihin ammatteihin opiskelevat.
OSATA-hankkeen toteuttavat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (koordinaattori), Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Raahen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Brahe, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.
Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK. Hanke toteutetaan 1.9.2016–31.8.2019 välisenä aikana ja sen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ohjelmasta “Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”. Hankeen web-sivut löytyvät osoitteesta osata.fi

Vastuuhenkilö: Milka Grekula


Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen –
Digitalisaatio osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden tukena

15.12.2017 – 31.12.2019

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Osekk hallinnoija
Oulun Palvelualan Opisto, osatoteuttaja
Raahen koulutuskuntayhtymä, osatoteuttaja

Hankkeen tavoitteet

  1. tavoite Tavoitteena on keskittää koko opiskelijan oppimisprosessi näkyväksi e-perusteiden mukaisesti. Tutkinnon osittain luodaan tutkinnon kaikista osista muodostuva laadukas verkko-oppimisympäristö.
  2. tavoite. Saada pysyväksi toimintakulttuuriksi opettajien tiimityöskentely ja vertaisoppiminen, jolla muutetaan oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaa opettajien itseohjautuvuutta tukevaksi.
  3. tavoite. Otetaan kaikilla aloilla ja yhteisissä tutkinnon osissa käyttöön KEUDAn pilotoima soluopetusmalli, jolla mahdollistetaan opiskelijoiden yksilölliset opintopolut sekä ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen oppilaitoksessa.

Toteutus hankesuunnitelman mukaisesti logistiikan-, autoalan- ja rakennusalan perustutkinnoissa. Mukana Jari Aitta(auto), Rauno Ojantakanen(logistiikka), Jari Kauro ja Juha-Matti Korkiakoski(rakennusala), Jani Lehtoniemi(sira) sekä Erkki Muhonen(yhteyshenkilö).


ViestintäPro

1.3.2015 – 31.12 2016

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopiston ja yritysten kanssa malleja, joilla parannetaan koulutuksen työelämävastaavutta työssäoppimista kehittämällä.

Uudet työpaikat syntyvät nykyään pääosin mikro- ja pieniin yrityksiin. Toisaalta nämä yritykset tarvitsevat kasvaakseen osaavaa työvoimaa, toisaalta niiden resurssit ottaa ja ohjata työssäoppijoita ovat rajalliset. Tässä pilottihankkeessa etsitään keinoja madaltaa pienten yritysten kynnystä ottaa työssäoppijoita kytkemällä työssäoppimisjaksoihin opettajan työelämäjaksoja. Siten yrityksillä on käytettävissään sekä opettajan että opiskelijan osaaminen. Menettelyllä mahdollistetaan opettajan syvällisempi perehtyminen kunkin yrityksen toimialan lainalaisuuksiin ja kunkin yrityksen yrityskohtaiseen toimintakulttuuriin ja yrityksen tarpeisiin. Yrityksen tarpeisiin perehtynyt opettaja voi valmentaa opiskelijaa ennen työssäoppimista, olla mukana perehdytysjaksossa yrityksessä ja tukea muutenkin aktiivisesti opiskelijan työssäoppimista yrityksessä. Työssäoppimisjakson lopussa tehdyn osaamisarvioinnin avulla opiskelijan henkilökohtaista opintopolkua voidaan muokata räätälöidysti vastaamaan työelämän tarpeita ja siten madaltamaan työllistymiskynnystä. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni.

Lisätietoja: Tomi Tuikkala


Ydinosaajat

1.1.2015-31.7.2017

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Jedu, Oulun amk, Oulun yliopisto, PSK, POHTO, Raahen ammattiopisto, ( Aikun osuus siirtynyt KKY:lle)
Hanke toimii Pohjois-Suomen alueen suurhankkeiden työalustana tai runkona, jonka toimenpiteistä versoo uusia tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimenpiteitä. Hankkeen keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa uusien, samaan teemaan liittyvien tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeiden käynnistyminen. Lisäksi hankkeen toimijoista koostuva osaamisverkosto ohjaa rungosta versovia toimenpiteitä oikeaan suuntaan.

Vastuuhenkilöt: Jukka Pekka Ansamaa, Leo Aho, Teppo Tuomela, Harri Jylhä, Anne Blikst


Työvoitto

01.6.2016 -31.12.2018

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Raahen kaupunki osatoteuttajana
Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa kohderyhmään kuuluvien työttömien henkilöiden mahdollisuutta työllistyä joustavasti pääsääntöisesti Raahen alueen elinvoimastrategian mukaisille toimialoille. Tavoitteena on myös, että yritykset tunnistavat kohderyhmän mahdollisuudet rekrytoinneissaan.

Vastuuhenkilö: Maija Marjaniemi


KOTRA – kovat teräkset raskaat rakenteet

1.3.2016 – 31.12.2017

Investointihanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Raahen alueen metalli- ja konepajayritysten kykyä hyödyntää kustannustehokkaasti kovia ja lujia teräksiä raskaissa rakenteissa kehittämällä alan toisen asteen koulutusympäristöä siten, että yritykset voivat hyödyntää hankkeen myötä laiteympäristöä tuotekehityksessä sekä korkea-asteen tutkimus
ja tuotekehityksessä.Hankkeen tuella hankitaan kovien terästeräs työstämiseen soveltuva 3D-sorvi, 2D-laserleikkur i ja 3D-vesileikkuri.

Vastuuhenkilö: Leo Aho


Osaamista tekemällä

21.11.2014-29.02.2016

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ruukin maaseutuopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Ypäjän Hevosopisto ja Harjun oppimiskeskus. Osaamista tekemällä -hankkeessa 5 ammatillisen koulutuksen järjestäjää mallintaa ja testaa vaihtoehtoisia malleja suorittaa hevostalouden perustutkinto. Toimenpiteiden keskiössä ovat osaamisperusteinen opetus ja ohjaus, henkilökohtaistetut, yksilölliset opintopolut ja tekemällä oppiminen. Muilla koulutusaloilla toteutetuissa laajennetun työssäoppimisen kehittämishankkeissa (mm. TopLaaja- ja Vaapo) kehitettyjä ja arvioituja hyviä käytäntöjä muokataan hevosalalle soveltuviksi uusien tutkinnon perusteiden linjauksien mukaisesti. Mallien toimivuutta testataan ja arvioidaan perustutkinnon erikoistavissa ja ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa.

Vastuuhenkilö: Reetta Olkinuora


Osaajia työelämään

08/2015 -31.12.2016

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Raahen Aiku, Raahen Porvari- ja kauppakoulu, YSAO
Hankkeessa jatketaan edellisissä laajennetun työssäoppimisen hankkeissa jo tutuiksi tulleiden käytäntöjen kehittämistä kuten työllistymisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä jatko-opintoihin. Kehitetään opiskelijan osaamisperustaisia oppimisprosesseja edelleen yksilöllisimmiksi ja joustavimmiksi työelämässä tarvittavan osaamisen laadun varmistamiseksi.Monipuolistetaan hankkeen budjetin sallimissa puitteissa jo olemassa olevia ja uusia oppimisympäristöjä työelämälähtöisyyden näkökulmasta. Huomioidaan uusissa toimintaympäristöissä ja toimintamuodoissa opiskelijan osaamisen tunnustamisen prosessi.
Vastuuhenkilöt: Hanna Partanen


Osaaminen ja ohjaaminen näkyväksi virtuaalikylässä

8.6.2015 – 31.12.2016

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Virtuaalikylän toimintakulttuuria oppilaitoksen työssä sekä hyödyntää sen mahdollisuuksia opiskelijoiden ohjauksessa. Tarkoitus on myös kehittää työelämälähtöistä osaamista sekä mobiilioppimista opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön keskuudessa. Vastuuhenkilöt: Marjut Autio, Erkki Muhonen


Virtuaalivirtuoosit -opiskelijat oppimisympäristöjen kehittäjinä

8.6.2015 – 31.12.2016

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Raahen koulutuskuntayhtymä, koulutuskuntayhtymä Tavastia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Hyria koulutus Oy. Hankkeen kantavana teemana on ”Opiskelijat kehittäjinä”. Opiskelijat otetaan mukaan kehittämistoimintaan ja heille annetaan siinä selkeä ja keskeinen rooli tasavertaisina kehittäjinä. Hankkeessa vahvistetaan opiskelijan osallisuuden kokemusta; opiskelija on aktiivinen tiedontuottaja oppiessaan yhteistoiminnallisesti. Monipuoliset digitaaliset ratkaisut hyödyntävät yksilöllisiä opintopolkuja. Projektioppiminen, aikasidonnaisuudesta luopuminen ja oppimisympäristöjen monipuolistaminen tukevat oppimiskeskeisyyttä. Periaatteena on, että opiskelija voi oppia ajasta ja paikasta riippumattomasti omaan tahtiin. Tavoitteena on opiskelijoiden motivaation lisääntyminen, keskeyttämisten vähentyminen ja läpäisyn tehostuminen.
Vastuuhenkilöt: Mika Ekoluoma


Ympäristöhuoltoa yhdessä

15.5.2015-31.12.2016

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: RKKY/RMO , Edupoli, Koulutuskeskus Salpaus, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Raudaskylän Kristillinen opisto (HUOM, siirtynyt Raahen aikuiskoulutuskeskukselta)
Hankkeessa kehitetään ympäristöalan tutkintoihin eli ympäristöhuollon ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valtakunnallista näyttötutkintoaineistoa ja tukimateriaalia oppilaitosyhteistyötä ja työelämälähtöisyyttä oppilaitosten ja tutkintotoimikunnan yhteistyötä
sekä jaetaan hyviä käytäntöjä tutkinnon suorittajien tukemiseksi autetaan tutkinnon suorittajia alalle hakeutumisessa ja työllistymisessä
Vastuuhenkilöt: Marjut Autio, Erkki Muhonen


Laatusampo 3

3.12.2015-31.12.2016

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Jedu, Kao, Kpedu, Lappia, Oakk, Ppo, Redu, Sakk. Hankkeessa luodaan palautteiden käsittelyn toimintamalli ammatillisten koulutuksen arviointiin. Samalla luodaan mekanismi palautejärjestelmistä saadun tiedon hyödyntämiseksi ja viemiseksi käytäntöön. Hankkeessa tarkastellaan ja tarvittaessa muokataan eri toimintaprosesseja Lean-ajattelun mukaiseksi.
Vastuuhenkilöt: Maija Marjaniemi


Diginä duunissa – työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla

12/2015 – 12/2017

OKM, valtionavustus. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja ohjaamiseen uusia digitaalisia välineitä ja niiden käyttöön liittyviä pedagogisia toimintamalleja nuorten oppimisen vahvistamiseksi. Rahoitus myönnetty käytettäväksi alle 25-vuotiaiden, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen sekä työn ja koulutuksen joustavien toteutusmallien kehittämiseen.
Vastuuhenkilöt: Aila Laitila, oppisopimus


Osaava Verso VII

1.4.2016-2.6.2017

Ammatillisten opettajien osaamisen kehittäminen – Hankkeen tavoitteena on: 1. vakiinnuttaa Osaava Verso I-VI –hankkeissa kehitettyjä ja vaikuttaviksi koettuja osaamiskarttoja ja osaamisen kehittämisen malleja osaksi työyhteisöjen normaalia toimintaa.2. tukea koulutuksenjärjestäjiä käyttöönottamaan mm. Osaava Verso I – VI –hankkeissa mallinnettua osaamisen kehittämisen kokonaisprosessia ja hyödyntämään hankkeissa laadittuja työyhteisöosaamisen ja opettajien osaamiskuvauksia. 3. vahvistaa koulutuksenjärjestäjien osaamisen kehittämisen toimeenpanoa mm. osaamistarvekartoitusten, kehityskeskustelukäytäntöjen, paikallisesti laadittavien koulutus- ja kehittämissuunnitelmien sekä verkoston yhteistyössä tuottamien uusien täydennyskoulutusten avulla. 4. luoda erityisesti opettajille soveltuvia täydennyskoulutuksen muotoja.
Vastuuhenkilöt: Anne Blikst, Jukka Pekka Ansamaa


OsaavatOpistot 2015

09/2015-12/2016 ja 02/2016 – 6/2017

RKKY mukana kumppanina
Avustus Osaava-ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön. Opettajien täydennyskoulutukset.
Vastuuhenkilöt: Reetta Olkinuora, Sanna Holappa


LYY – Luovasti töihin -hanke

Toteutusaika 1.3.2017 – 31.12 2019.

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä Lybeckerin opiston ja yritysten kanssa oppimismalleja sijoittamalla työssäoppijoita ryhminä sekä perinteisen metalli- ja palvelu- ja kaupan alan että luovan alan yrityksiin.

Lybeckerin opiston 1.3.2015–28.2. 2017 toteuttamassa Viestintä PRO -hankkeessa kehitettiin työssäoppimista yhteistyössä yritysten kanssa. Siitä saatuja kokemuksia työssäoppimisen toteuttamista ryhmissä hyödynnetään LYY- Luovasti töihin -hankkeen toteuttamisessa. Ryhmässä toimiminen on luovalle alalle luontainen toimintatapa, joka on hyvä omaksua jo opiskelujen aikana.

Lybeckerin opiston opiskelijoista koottu ryhmä toimii työssäoppimisjaksolla samanaikaisesti useamman yrityksen kanssa. Ryhmän tehtävänä on etsiä, ideoida ja toteuttaa luovan alan tarjoamia mahdollisuuksia kehittää yritysten toimintaa. Tarkoituksena on ennen kaikkea auttaa yrityksiä uudistumaan ja kehittämään toimintaansa, yrityskuvaa ja kilpailukykyä sekä edesauttaa innovaatioiden syntymistä luovuutta hyödyntämällä. Samanaikaisesti kehitetään toimintamalleja ryhmätyössäoppimismallin ja työpaikoille sijoittuvien oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Päätavoitteena on luoda koulutusmalleja, jotka lisäävät koulutuksen työelämävastaavuutta.  Opiskelijat hyötyvät aidossa ympäristössä toteutettavasta opetuksesta samalla, kun he oppivat yrittäjämaista ajattelua ja luovan alan osaajien työmahdollisuuksien tunnistamista sekä oman osaamisen markkinointia. Ryhmälle voidaan antaa vaativampia tehtäviä kuin yksittäiselle työssäoppijalle. Tämä yhdessä ryhmän tarjoaman tuen kanssa parantaa oppimistuloksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Nämä puolestaan parantavat työllistymismahdollisuuksia. Ryhmän toiminta-aika on pidempi kuin yksittäisen opiskelijan työssäoppimisaika. Siten ryhmässä voidaan kierrättää useita opiskelijoita, joiden osaamisalueet vaihtelevat yritysten tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen aikana myös opettajilla on mahdollisuus tehdä muutaman viikon mittaisia työelämäjaksoja yrityksissä. Näin opettajat saavat paremman käsityksen yritysten todellisuudesta ja tarpeista. Tämä puolestaan auttaa oppilaitoksessa toteutettavan työelämälähtöisemmän opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä yrityksissä toteutettavan laadukkaan oppimisen kanssa. Samanaikaisesti kerätään tietoa etäohjausmallien kehittämiseksi.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ESR. Tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Vastuuhenkilö: Tomi Tuikkala


Kansainvälisyystoiminta

WosCos+

1.8.2014 – 31.7.2016

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Kokkolan ao, Nivalan ao
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa erityyppisten henkilöiden tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua kv-vaihtoihin. Liikkuvuuksilla parannetaan osallistuvien henkilöiden elinikäisen oppimisen taitoja, ammattitaitoa ja kustannustietoisuutta. Edusaajat vertailevat kohdemaiden keskeisiä elin- ja työvoimakustannuksia, jonka lisäksi tavoitteena on parantaa digitaitoja ja mobiiliteknologian hyödyntämistä sekä kartoittaa työsuojeluun ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita.
Vastuuhenkilöt: Ari Hannus, Niina Kuusirati


ArtECultV

1.8.2014 – 31.7.2016

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Hyria koulutus Oy, Invalidiliitto, Keski-Uudenaman koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutukuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Hanke pohjautuu 10 vuotta kestäneeseen kulttuurialan (kuvallinen ilmaisu ja audiovisuaalinen viestintä) oppilaitosverkostoyhteistyöhön. Hankkeen taustalla ovat ArtECult I – IV -hankkeet sekä asiantuntijahanke ArtECult Pro (2010 – 2012). Hanke on Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman tukema opiskelijaliikkuvuushanke. Verkosto lähettää opiskelijoita, vastavalmistuneita sekä opettajia laadukkaille, ammattitaitoa laajentaville ja työllistämistä edistäville 4 – 15 viikon ulkomaanjaksoille. Yhteistyö oppilaitosten kesken ECVET:in (ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä) käyttöönotossa on ArtECult V -hankkeen painopisteenä.
Vastuuhenkilö: Pekka Korhonen


Crafts ”n” Skills

1.8.2014 – 31.7.2016

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Luksia, Omnia, SSKKY, SASKY, SEDU, Tredu, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto, Sataedu, Raseko, Kpedu, LPKKY
Hankkeen apurahat on suunnattu  käsi- ja taideteollisuusalan, sisustus- ja pintakäsittelyalan sekä visuaalisen alan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille. Hankkeessa ovat mukana myös aikuisopiskelijat. Hankkeessa järjestetään opiskelijoille työssäoppimisjaksoja ulkomailla.Hanketta toteuttaa Taitumo-verkosto, joka on toteuttanut kolme liikkuvuushanketta vuosina 2008-2013. Taitumo-verkoston yhteistyökumppanit niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla ovat pitkään tehneet yhteistyötä ja valituilla kumppaneilla on erinomaiset työelämäyhteydet.
Vastuuhenkilö: Tuija Nurkkala


European Pathway

21.10.2015-20.10.2017

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Savonlinnan, Vaasan, Kainuun, Raahen ja Ylä-Savon ammattiopistot, ammattiopisto Luovi sekä ammattiopisto Omnia
Hankkeessa mukana olevien seitsemän koulutuksen järjestäjän aikaisempien yhteisten hankkeiden tuotoksia ovat ammatillisille opiskelijoille suunnatut kyseisten maiden kieli-, kulttuuri- ja lähtövalmennuskurssit sekä ulkomaan työssäoppimisen aikana hankitun arkioppimisen tunnistamisen ja tunnustamisen malli, jota on levitetty monissa kansallisissa ja kansainvälisissä ammatillisen koulutuksen yhteistyötilaisuuksissa. Päätavoitteena on verkoston kaikkien oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilöstön laadukkaasti toteutetun liikkuvuuden edistäminen. Laaditun valmennusmateriaalin avulla varmistetaan, että vaihtojaksot tukevat opiskelijoiden ja henkilöstön tavoitteita ja opintopolkuja.
Vastuuhenkilöt: Ari Hannus, Niina Kuusirati


VET Mobility Charter, ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja

2016-2020

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Kansainvälinen kumppaniverkosto
Kansainvälisyystoiminnan akkreditointi mahdollistaa jatkorahoituksen hakemisen kevennetyllä hakumenettelyllä ammatillisen koulutuksen KA1 -hakukierrosten yhteydessä vuosina 2016-2020. Opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus.
Vastuuhenkilöt: Ari Hannus, Niina Kuusirati, Pekka Korhonen, Tuija Nurkkala, RMO


ArtECult VI (AEC6)

06/2016 – 05/2018

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Raahen koulutuskuntayhtymä, Hyria koulutus Oy, Invalidiliitto, Satakunnan koulutukuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Hanke on jatkohanke ArtEVult V- hankkeelle. Opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuushanke.
Vastuuhenkilö: Pekka Korhonen


Nästan som hemma men ändå utomlands

08/2015 – 31.12.2016, Jatkohanke saatu

Eurooppalaiset opintopolut – Facing Digileap
Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Savonlinnan, Vaasan, Kainuun, Raahen ja Ylä-Savon ammattiopistot, ammattiopisto Luovi sekä ammattiopisto Omnia. Hankkeen tavoitteena jatkaa ja laajentaa Eurooppalainen opintopolku -verkostossa aloitettua opiskelijan yksilöllisen opintopolun mallintamista pohjoismaihin. Vastuuhenkilöt: Ari Hannus, Niina Kuusirati


Jatkohanke: Eurooppalaiset opintopolut – Facing Digileap

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Savonlinnan, Vaasan, Kainuun, Raahen ja Ylä-Savon ammattiopistot, ammattiopisto Luovi sekä ammattiopisto Omnia. Tavoitteena on kehittää ja laajentaa opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien yksilöllisiä, joustavia kansainvälisyyspolkuja Portugaliin, Madeiraan ja Tanskaan. Tavoitteena on kartoittaa ja kehittää kestävää yhteistyötä ja luoda työssäoppimispaikkoja, jotka perustuvat ECVET-perusteisuuteen ja käytäntöön. Portugali on lähes kaikille partnereille uusi työssäoppimisympäristö. Tanskaan halutaan laajentaa toimintaa uusille aloille. Tavoitteena on lisäksi luoda tämän alan valmennuskursseja. Tavoitteena on vastata globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työ- ja elinkeinoelämän ammattitaitovaatimuksiin kehittämällä opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien ammatillista osaamista ja muuta työelämässä tarvittavaa osaamista kuten kansainvälisyysosaamista.
Vastuuhenkilöt: Ari Hannus, Niina Kuusirati


Career management skills at VET school level

Tietoja päivitetään…


European Equine Entrepreneur 2016-2018

10/2016 – 09/2018

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: Kansainvälinen kumppaniverkosto; Hollanti, Islanti, Suomi (Ruukin maaseutuopisto) , Tanska, Irlanti, Englanti
This project aims to set up an equine entrepreneurship education network. This network will aim to improve the entrepreneurship competences in the curriculua of equine education.Partner schools will investigate setting up international courses for students from other countries, thus creating a network of ‘expertise centers’. The project will also investigate the need to train the teachers within the partner organizations.
Vastuuhenkilö: Riikka Pajuvesa-Korkala


Career management skills at VET shool level

08/2016 – 2018

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: RKKY mukana Suomen partnerina, lisäksi hankkeessa mukana Italia ja Ranska
Hyvien käytäntöjen levittäminen mukana olevien maiden kesken.Kehitetään työkaluja opoille. Kehitetään menetelmiä, miten ammatinopettajat voivat toimia oppilaan ohjaajina. Vastuuhenkilö: Ari Hannus


In Pursuit of The Competitive Vocational Training

08/2016 – 2018

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: RKKY mukana Suomen partnerina
Hankkeen painopisteenä kotikansainvälisyys, opiskelijaryhmät vaihtojaksoilla.
Vastuuhenkilö: Ari Hannus


EntreVET

08/2016 – 2019

Kumppanit, osatoteuttajat, verkosto: RKKY mukana Suomen partnerina, lisäksi hankkeessa mukana Espanja ja Italia (yht. 5 partneria)
Verkostohanke, työpajat Espanjassa ja Italiassa.
Vastuuhenkilö: Pekka Korhonen

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin