Oppisopimuksen aloittaminen

Mieti, miksi haluat isona: maalari, levyseppähitsaaja, laitoshuoltaja, merkonomi, sihteeri, myyjä, johtamisen ammattilainen… vaihtoehtoina on yli 100 erilaista tutkintoa. Tutkintojen perusteet löydät Opetushallituksen eperusteista ja Osaan.fi -osoitteessa voit käydä arvioimassa omaa osaamistasi tavoitteena olevaan tutkintoon liittyen.

Jos sinulla ei ole työpaikkaa, voit ottaa yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon. He pystyvät neuvomaan sinua työnhaussa ja tarvittaessa ohjaamaan työkokeiluun. Selvitä samalla, onko tulevalla työnantajallasi mahdollisuus saada sinusta palkkatukea (työtön työnhakija). Voit myös itse etsiä sinulle sopivaa työpaikkaa ja kertoa hakemuksessasi, että haluaisit oppisopimuksella kouluttautua uuteen ammattiin.

Kun sinulla on jo työpaikka, ota yhteys Raahen oppisopimuskeskukseen. Voit ottaa yhteyttä jo aikaisemminkin, jos haluat lisätietoja.

Raahen oppisopimuskeskus tarkistaa onko suunnittelemasi koulutus soveltuva työtehtäviisi tai selvittää sinulle parhaiten soveltuvan koulutuksen. Raahen oppisopimuskeskus selvittää myös missä ja milloin tietopuolinen koulutus on alkamassa. Kun olet sopinut oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta työnantajasi kanssa, käy antamassa sinun ja työnantajasi yhteystiedot verkkopalvelumme kautta. Kun kaikki asiat on sovittu, tehdään oppisopimus. Lue lisää oppisopimuksesta sopimukset_opettaja_1

Sitoutuminen

Oppisopimus on samalla määräaikainen työsopimus, joka solmitaan koko oppisopimusajalle. Työsuhteessa noudatetaan alan työehtosopimusta, joka määrittelee samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työsuhteessa olevilla työntekijöillä (työaikalaki, vuosilomalaki jne.). Oppisopimusajalta maksetaan oppisopimusopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa (Työsopimuslaki 55/2001).

Oppisopimusopiskelijana

 • huolehdit siitä, että suoritat sovitut työtehtävät  huolellisesti ja noudatat työturvallisuusohjeita sekä oman alan työehtosopimusta
 • perehdyt opiskeltavan tutkinnon vaatimuksiin ja arvioit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi säännöllisesti yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa
 • suunnittelet oppimistasi ja koulutustasi yhdessä työpaikkaohjaajan sekä oppilaitoksen edustajan kanssa
 • osallistut sovituille lähiopetuspäiville, jos oppisopimukseen sisältyy tietopuolista koulutusta
 • sitoudut suorittamaan sovitun tutkinnon

Oppisopimusopiskelijan edut

Sinulla on voimassa oleva työsopimus koko oppisopimuskoulutuksen ajan, jolloin sinua koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin työntekijöitä:

 • Työnantaja maksaa sinulle työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoppimisen ajalta.
 • Sinulle kertyy palkallisia vuosilomapäiviä.
 • Työssäolopäivien veroisiksi päiviksi lasketaan oppimukseen kuuluvat lähiopetuspäivät (tietopuolisen opetuksen päivät).

Opintososiaaliset edut

 • Jos työnantaja ei maksa sinulle tietopuolisen opetuksen ajalta palkkaa, saat ansionmenetyksen korvauksena päivärahaa 15 €/opetuspäivä (päivän pituus n. 7h).
 • Jos sinulla on huollettavana alle 18 -vuotias lapsi, saat lisäksi perheavustusta 17 €/opetuspäivä.
 • Matkakorvausta maksetaan, jos matka oppilaitokseen on yli 10 kilometriä. Korvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaan.
 • Kun matkan pituus oppilaitokseen on yli 50 kilometriä, maksetaan matkakorvausta opetuksen alkaessa ja päättyessä halvimman matkustustavan mukaan.
 • Opintososiaalisia etuuksia haetaan toteutuneiden lähipäivien mukaan erillisellä lomakkeella. Niitä ei voi hakea etukäteen. Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

Tietopuolinen oppiminen

Tietopuoliset opinnot tukevat työssäoppimista ja työssä saatu kokemus antaa perustaa tietopuoliseen oppimiseen. Työpaikalla sovelletaan ja kokeillaan tietopuolisissa opinnoissa opittuja asioita käytännön työtehtäviin.

Tietopuolisen opetuksen järjestää yleensä ammatillinen oppilaitos tai jokin muu koulutusorganisaatio. Oppisopimuskeskus hakee sinulle parhaiten soveltuvan oppilaitoksen, joka järjestää tarvittavaa koulutusta oppisopimuskoulutuksena.

Oppisopimuskoulutus on yleensä tutkintotavoitteinen koulutus. Tutkintosuoritukset (näytöt) tehdään yleensä omalla työpaikalla omia työtehtäviä tehden. Voit tutustua näyttötutkintojärjestelmään nayttotutkinnot.fi -sivulla.

Oppisopimuskeskus on tehnyt sinulle jo hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen, jota tietopuolisen koulutuksen järjestäjä tarkentaa henkilökohtaistamisen avulla. Samalla määritellään tarvittavien lähipäivien (ohjattu opiskelu oppilaitoksessa) ja etäpäivien (ohjattu opiskelu kotona) määrä ja tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa lähipäivien määrä on yleensä enemmän kuin muussa lisäkoulutuksessa.

Työssäoppiminen

Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtäviä tekemällä (noin 80%). Työnantajan on nimettävä sinulle työpaikkakouluttaja, joka neuvoo, ohjaa ja opastaa sinua työpaikalla. Työpaikkakouluttajan on myös arvioitava työpaikalla tapahtuvaa oppimistasi oppisopimuskeskukseen kolme kertaa vuodessa.

Vaikka sinulle on nimetty työpaikkakouluttaja, voi koko työyhteisö osallistua ohjaamiseesi.

Lomakkeet

Voit tulostaa, täyttää ja lähettää Raahen oppisopimuskeskukseen seuraavat lomakkeet:

Hakemus oppisopimuskoulutukseen

Opintososiaalisten etujen lasku

Oppisopimuksen päättyminen

Oppisopimuksen päättyessä myös määräaikainen työsuhteesi päättyy kouluttavaan yritykseen. Voit neuvotella työsuhteen jatkumisesta työnantajasi kanssa. Työssä olevien henkilöiden toistaiseksi voimassa oleva työsopimus jatkuu normaalisti oppisopimuskoulutuksen jälkeen.

Todistukset
Kun olet tutkintotavoitteisessa koulutuksessa suorittanut kaikki tutkintosuoritukset hyväksytysti, saat tutkintotoimikunnan hyväksymän tutkintotodistuksen. Oppisopimuksen päättyessä opiskelija ja työpaikkakouluttaja tekevät yhdessä viimeisen päättöarvioinnin oppisopimuskeskukseen. Päättöarvioinnissa arvioidaan kaikki tutkinnon osat/koulutuksen sisällöt. Lisäksi oppisopimuskeskus pyytää työpaikkakouluttajaasi antamaan arvioinnin työpaikalla tapahtuneesta oppimisesta erillisellä lomakkeella. Se ja oppilaitoksesta saatu arviointi yhdistetään ja sinulle tehdään osallistumistodistus oppisopimuskoulutuksesta.

Ammattitutkintostipendi
Kun olet saanut tutkintotodistuksen, on sinun mahdollista hakea Koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä. Stipendin saamisen ehtona on, että olet ollut tutkinnon suorittamispäivään mennessä suomalaisen työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta. Lisätietoja ja hakulomake koulutusrahasto.fi -sivulta.

Muutoksia oppisopimuksen aikana
Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, johon kuuluu 4 kuukauden koeaika, jos ei muuta sovita. Koeaikanakin tapahtuvasta oppisopimuksen purkautumisesta on ilmoitettava oppisopimuskeskukseen. Koeajan jälkeen oppisopimuksen allekirjoittaneiden pitää yhdessä sopia mahdollisista oppisopimuksen muutoksista: keskeyttäminen, lyhentäminen, jatkaminen tai purkaminen. Muutosten kirjaamista varten on oppisopimuskeskuksella oma lomake.