Edut työnantajalle

 • Oppisopimuskoulutus on työnantajalle joustava, tehokas ja työelämälähtöinen koulutusmuoto.
 • Saat yritykseesi uusinta tietotaitoa, jota pystytään hyödyntämään nopeasti. Samalla yrityksesi kilpailukyky paranee ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta.
 • Työntekijän sitoutuminen työhön kasvaa.
 • Voit saada tukea uusien työntekijöiden rekrytointiin TE-toimistosta haettavan palkkatuen avulla.
 • Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta (10 – 100 euroa/kuukausi) työpaikalla tapahtuneesta työssäoppimisen ohjaamisesta ja arvioimisesta.
 • Oppisopimuskeskus järjestää, hankkii ja maksaa tietopuolisen opetuksen

Oppisopimuksen aloittaminen

Ota yhteyttä oppisopimuskeskukseen aina, kun mietit koulutusta yrityksesi henkilöstölle. Saat neuvoja ja opastusta siitä, soveltuuko suunnittelemasi koulutus oppisopimuskoulutukseksi. Oppisopimuksen minimiaika on 4 kuukautta. Sen pituudella sisällöllä ja hinnalla on suuri merkitys.

Kun tarvitset yritykseesi uutta työvoimaa, etkä löydä ammattitaitoista henkilöä työmarkkinoilta, kannattaa sinun ottaa yhteys paikalliseen TE-toimistoon. Heidän kauttaan voit saada henkilön työkokeiluun. Kun henkilö osoittaa oman osaamisensa ja motivaationsa työhön, voidaan aloittaa neuvottelut oppisopimuskeskuksen kanssa oppisopimuskoulutuksesta sekä suunnittelemaan opiskelijalle ja työpaikalle soveltuvaa ammattitutkintoa. TE-toimiston kautta voit myös hakea palkkatukea, kun rekrytoit työttömän työnhakijan. Joissakin tapauksissa palkkatuki myönnetään jopa koko oppisopimusajalle. Palkkatuen myöntämisen ehdoista ja määristä päättää TE-toimisto ja heiltä saat siitä myös lisätietoja.

Oppisopimuskoulutukseen voidaan hakea työntekijää myös vapailta työmarkkinoilta, ilman työkokeilua tai palkkatukea.

Koska Raahen oppisopimuskeskus sijaitsee Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy:n tiloissa, on meillä hyvät kontaktit sekä tietopuolisen koulutuksen järjestäjiin, että mahdolliseen uuteen työntekijääsi. Niin sanottua työnhakijalistausta meillä ei ole, mutta pystymme aina joskus yhdistämään työnantajan ja työntekijän. Jos oppisopimuskeskus ei pysty yritystäsi auttamaan koulutuksen järjestämisessä, pystymme tarvittaessa neuvomaan sinua mistä voit hakea apua.

Sitoutuminen

Oppisopimus on samalla määräaikainen työsopimus, joka solmitaan koko oppisopimusajalle. Työsuhteessa noudatetaan alan työehtosopimusta, joka määrittelee samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillekin työsuhteessa oleville työntekijöille (työaikalaki, vuosilomalaki jne.). Oppisopimuksen voi solmia 15 vuotta täyttäneen kanssa, jolloin työnantajan tulee huomioida alle 18 -vuotiasta työntekijää koskevat erityismääräykset.

Työnantajana

 • Maksat oppisopimusopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa koko oppisopimuksen ajan.
 • Nimeät oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajan, joka ohjaa, neuvoo ja opastaa opiskelijaa työtehtävissä ja tarvittaessa myös opiskelussa.
 • Annat opiskelijalle sellaisia työtehtäviä, jotka ovat riittävän monipuolisia ja haasteellisia ja tukevat hänen oppimistavoitteitaan.
 • Järjestät opiskelijat mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen opetukseen.
 • Lasket työssäolopäivien veroisiksi päiviksi oppisopimukseen kuuluvat lähiopetuspäivät.
 • Sinun tulee huolehtia siitä, että  opiskelija käyttää lomana ansaitsemansa vuosilomapäivänsä, eikä käytä niitä opiskeluun.

Työssäoppimisen arviointi

Oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajan tehtävänä on neuvoa ja opastaa opiskelijaa hänen työtehtävissään sekä opiskeluissa. Työpaikalla tapahtuvaa oppimisen edistymistä tulee seurata yhdessä opiskelijan kanssa keskusteluiden avulla. Jokaisella työpaikalla tällainen keskustelu toteutuu automaattisesti työn lomassa, mutta oppisopimuksen ollessa kyseessä työpaikkakouluttajan tulee arvioida numeraalisesti opiskelijan edistymistä oppisopimuskeskukseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kolme kertaa vuodessa (tammi-, touko- ja syyskuussa) opiskelijan ja työpaikkakouluttajan tulee hetkeksi pysähtyä ja käydä yhdessä arviointikeskustelu (kehityskeskustelu).

Keskustelun aikana käydään läpi se

 • miten opiskelut ovat edenneet
 •  ovatko työtehtävät vastanneet opiskeluja
 •  tarvitseeko työtehtäviä muuttaa niin, että koulutus saadaan vietyä läpi
 • onko opiskelijalla ongelmia, toiveita tms.

Palautetta toivotaan keskustelun aikana tapahtuvan molemmin puolin.Tämän keskustelun pohjalta pystyy työpaikkakouluttaja antamaan oppisopimuskeskukseen numeraalisen arvioinnin sähköisen järjestelmän kautta.

Sähköpostiisi tulee arvioinnin koittaessa tieto arvioinnista sekä linkki järjestelmäämme. Kouluttajan tulee käydä ensin kirjaamassa numeraalinen arviointi järjestelmään ja/tai kirjoittaa sanallinen viesti, jonka jälkeen opiskelija pääsee omien tunnustensa avulla katsomaan kouluttajan antaman arvioinnin ja hyväksymään sen. Arviointi annetaan väliarvioinnin aikana vain siihen tutkinnon osaan, jota opiskelija on suorittanut edellisen 4 kuukauden aikana. Viimeisessä päättöarvioinnissa arvioidaan kaikkia tutkinnon osia.

Arviointiasteikko työpaikalla tapahtuneesta oppimisesta on:

 • Kiitettävä = 3
 • Hyvä = 2
 • Tyydyttävä = 1

Kyseessä ei siis ole tietopuolisen oppimisen arviointi, jonka tekee oppilaitos, vaan työssä tapahtuvan kehittymisen ja edistymisen seuranta ja arviointi. Työpaikkakouluttaja voi keskustella myös muiden yrityksen työntekijöiden kanssa opiskelijan edistymisestä ennen arvioinnin tekemistä. Arviointi-/kehityskeskustelu on keskeinen osa oppisopimusopiskelijan oppimisprosessia ja parhaimmillaan se on molemminpuolista. Voit tutustua arvioinnin tekemiseen  web-ohjeisiin : työnantajan näkökulmasta tai opiskelijan näkökulmasta

Hyvä arviointi

 • motivoi, kannustaa ja innostaa oppimaan uutta
 • on opiskelijan ja työpaikkaohjaajan välistä vuorovaikutusta
 • on rakentavaa
 • kohdistuu toimintaan, ei henkilöön
 • on oikeudenmukaista, rehellistä ja luottamuksellista
 • korostaa positiivisia asioita
 • pohjautuu oppisopimusopiskelijan kunnioittamiseen ja rehelliseen haluun auttaa
 • johtaa käytännön kehittämistoimenpiteisiin

Väliarviointien yhteydessä haetaan samalla koulutuskorvausta, jos sitä ei ole sovittu maksettavan koulutuksen päättyessä. Koulutuskorvaus osoitetaan aina yrityksen tilille, ei työpaikkakouluttajan henkilökohtaiselle tilille.

Työpaikkakouluttaja

”Kun kisällit olivat aikansa tehneet työtä mestarien pajoissa ja saaneet palkkaa parinkin markkaa päivältä, saattoivat he pyrkiä mestareiksi. Silloin taas piti suorittaa taidon ja opin näyte, ”mestarstykki”, jotta sai mestarin ”betyygit”. (Samuli Paulaharju, Vanha Raahe)


Oppisopimuskoulutuksessa työpaikkakouluttajalla on merkittävä rooli. Onko se opastaja, valmentaja vai mentori riippuu siitä, onko kyseessä uusi työsuhde, henkilöstökoulutus vai yrittäjän oppisopimus. Rooli riippuu myös tutkinnon tavoitteista, opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta sekä työkokemuksesta. Vanhaan hyvään aikaan kaikki ammatit opittiin mestarin alaisuudessa:

Työpaikkakouluttajana

 • Tutustut oppisopimuskoulutukseen
 • Perehdyt opiskelijan suorittamaan tutkintoon, sen perusteisiin, sisältöön sekä ammattitaitovaatimuksiin
 • Perehdytät uuden oppisopimusopiskelijan työtehtäviin ja työyhteisöön
 • Ohjaat, neuvot ja opastat opiskelijaa työpaikalla hänen työtehtävissään
 • Seuraat, että opiskelija pääsee tekemään niitä työtehtäviä, jotka tukevat hänen oppimistavoitteitaan
 • Seuraat opiskelijan edistymistä työtehtävissä
 • Arvioit hänen työpaikalla tapahtuvaa oppimistaan kolme kertaa vuodessa (väli- ja päättöarviointi) oppisopimuskeskukseen

Oppisopimuksen päättyminen

Oppisopimuksen päättyessä myös määräaikainen työsuhde päättyy. On työnantajan ja opiskelijan välinen asia neuvotella työsopimuksen jatkamisesta. Työssä olevien henkilöiden toistaiseksi voimassa oleva työsopimus jatkuu normaalisti oppisopimuskoulutuksen jälkeen.

Muutokset oppisopimuksen aikana
Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, johon kuuluu 4 kuukauden koeaika, jos ei muuta sovita. Koeaikanakin tapahtuvasta oppisopimuksen purkautumisesta on ilmoitettava oppisopimuskeskukseen. Koeajan jälkeen oppisopimuksen allekirjoittaneiden pitää yhdessä sopia mahdollisista oppisopimuksen muutoksista: keskeyttäminen, lyhentäminen, jatkaminen tai purkaminen. Muutosten kirjaamista varten on oppisopimuskeskuksella oma lomake.

Päättöarviointi
Koulutuksen päättyessä sähköinen järjestelmämme pyytää työpaikkakouluttajaa tekemään vielä viimeisen päättöarvioinnin, jossa arvioidaan kaikki tutkinnon osat. Samalla haetaan viimeinen koulutuskorvaus, joka maksetaan yrityksen tilille.

Todistukset
Oppisopimuskeskus tekee opiskelijalle osallistumistodistuksen oppisopimuskoulutuksesta. Sen liitteeksi tulee työnantajan antama arviointi työpaikalla tapahtuneesta oppimisesta. Arviointi annetaan tutkinnon osittain arviointiasteikolla 1 – 3. Arvioinnin tekee joko työnantaja tai työpaikkakouluttaja. Kun opiskelija on suorittanut kaikki tutkintosuoritukset hyväksytysti, saa hän tutkintotoimikunnan hyväksymän tutkintotodistuksen.