Opot ja vanhemmat – Raahen Ammattiopisto

Opiskeluinfo

Täältä löydät tietoa opintoihin hakeutumisesta, opintojen ohjauksesta ja tuesta sekä yksilöllisestä opiskelusta koulutuskeskus Brahen yksiköissä.
Koulutuskeskus Brahe tarjoaa ammatillisia perustutkintoja peruskoulusta tai lukiosta valmistuville. Tiedot koulutuksista löytyvät Raahen ammattiopiston, Lybeckerin opiston sekä Ruukin maaseutuopiston omilta sivuilta. Kaksoistutkinnolla voi suorittaa samanaikaisesti sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden
Ammatillinen koulutus antaa aina jatko-opintokelpoisuuden. Perustutkinnon jälkeen voi hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Vuonna 2015 aloittaneista ammattikorkeakouluopiskelijoista noin 40 %:lla oli suoritettuna ammatillinen perustutkinto. Ammatillista osaamista voi syventää myös ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon kautta.

Valma

VALMAsta varmuutta alan valintaan
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA on hyvä paikka tutustua rauhassa ammatillisiin perustutkintoihin ja punnita eri vaihtoehtoja. Oman alan löytyessä VALMAssa on mahdollista suorittaa jo ammatillisia opintoja tai mahdollisuuksien mukaan siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen jo kesken lukuvuoden. Opinnot suunnitellaan opettajan kanssa omien tavoitteiden mukaan.

Lue lisää VALMAsta

Hakuajat ja tärkeät päivämäärät

Kevään 2017 yhteishaku

  • syksyllä 2017 alkavaan ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaussa 21.2.–14.3.2017. Haku osoitteessa opintopolku.fi (linkki).
  • Valtakunnallinen kielikoe järjestetään 6.4.2017 hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, eikä kielitaitoa voida muuten todentaa. Hakijat kutsutaan kielikokeeseen erikseen.
  • Oppimisvalmiuskoe järjestetään 17.4.–8.5. välisenä aikana (päivä tarkentuu!) harkinnanvaraisessa haussa hakeneille. Hakijat kutsutaan kokeeseen erikseen.
  • Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan aikaisintaan 15.6.2017.
  • Vapaaksi jääneistä opiskelupaikoista ilmoitetaan yksiköiden nettisivuilla 16.6.2017 jälkeen.
  • Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 29.6.2017.

VALMA haku keväällä 2017

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) haku keväällä 2017

  • Hakuaika syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen 23.5.—25.7.2017. Haku osoitteessa opintopolku.fi (linkki).
  • Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erikseen kielikokeeseen.
  • Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan aikaisintaan 4.8.2017.
  • Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 18.8.2017.

Lisätietoja

Oppilaitoksiimme voi hakea myös jatkuvalla haulla ympäri vuoden. Linkit yksiköiden jatkuvan haun lomakkeille.
Kysy lisää, opinto-ohjaajamme auttavat mielellään!

Raahen ammattiopisto: Marjaana Vuollet puh. 040 142 5063
Lybeckerin opisto: Milka Grekula puh. 040 808 6902
Ruukin maaseutuopisto: Juho Karhu puh. 040 508 2768

Työ- ja lomapäivät

Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja lomapäivät
Syyslukukausi 10.8.-21.12.2017
(Raahen ammattiopisto ensimmäisen vuoden opiskelijat 14.8., toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat 15.8., Valma 28.8. Lybeckerin opisto ensimmäisen vuoden opiskelijat 28.8., toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat 22.8.)

Kevätlukukausi 2.1.-1.6.2018
Syysloma 23.-27.10.2017
6.12.2017 itsenäisyyspäivä, vapaa
Joululoma 22.12.2017-1.1.2018
Talviloma 5.-9.3.2018
Pääsiäinen 30.3.-2.4.2018

30.4. vapaa
1.5. vappu, vapaa
10.-11.5. vapaa

Meillä jokainen huomioidaan yksilönä!

Jokaisen opiskelijan opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aiemmin hankittu osaaminen sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Opintojen suunnittelussa opiskelijan tukena ovat ryhmänohjaaja, opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat sekä kasvatusohjaajat.

Opintojen ohjaus

Ryhmänohjaajat ovat opiskelijoiden tukena aina ensimmäisestä päivästä valmistumiseen saakka. He perehdyttävät opiskelijat ammatilliseen opiskeluun ja tiedottavat ajankohtaisista asioista. Yhdessä ryhmänohjaajan kanssa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jota päivitetään ja jonka toteutumista seurataan läpi opintojen. Ryhmänohjaaja huolehtii myös hyvän opiskeluilmapiirin ylläpitämisestä koko ryhmässä.

Opinto-ohjaajan kanssa opiskelija voi keskustella kaikista opintojen etenemiseen liittyvistä asioista. Mikäli opiskelijalla on aiempia opintoja tai muuta osaamista, voidaan arvioida opinto-ohjaajan kanssa arvioida niiden soveltuvuutta opiskeltavaan tutkintoon. Opinto-ohjaajan kanssa voi keskustella erilaisista polkuvaihtoehdoista ja muista valinnoista sekä niiden merkityksestä tulevaisuuden tavoitteisiin. Opinto-ohjaajat auttavat sinua myös, mikäli harkitset alanvaihtoa. Valmistumisen häämöttäessä saat ohjausta ja neuvontaa jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Opinpajat

Koulutuskeskus Brahen yksiköissä toimivat Opinpajat, joissa opiskelijoiden on mahdollista käydä ohjatusti tekemässä opintoihin liittyviä tehtäviä. Opinpajoissa ohjaajina toimivat yksiköiden kasvatusohjaajat sekä tarvittaessa erityisopettajat.

Opinto-ohjaajat
Raahen ammattiopisto: Marjaana Vuollet puh.040 142 5063
Lybeckerin opisto: Milka Grekula puh. 040 808 6902
Ruukin maaseutuopisto: Juho Karhu puh. 040 508 2768

Erityisopettajat
Raahen ammattiopisto Ari Hannus puh. 040 135 7109 ja Juha Orava puh. 0400 561 855
Lybeckerin opisto Juha Orava puh. 0400 561 855
Ruukin maaseutuopisto Maria Kumpuvaara puh. 040 135 5008

Terveydenhoitajat
Raahen ammattiopisto Tuija Kaisto puh. 040 135 7129
Lybeckerin opisto Tiina Sallinen puh. 044 439 4619
Ruukin maaseutuopisto:  Marja Bräysy puh. 040 135 7715

Kuraattorit
Raahen ammattiopisto sekä Lybeckerin opisto Susan Nokia puh. 040 135 6991
Ruukin maaseutuopisto: Jonna Achren puh. 040 315 6331

Erityinen tuki

Mikäli oppiminen tuottaa hankaluuksia tai opiskelijalla on haasteita lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, asioiden hahmottamisen tai keskittymisen kanssa, on opiskelijan mahdollisuus saada erityisopetusta. Tätä varten laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKSaan kirjataan perustelut tuen tarpeesta, annettavat tukimuodot sekä erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut. Suunnitelman toteutumista ja tarvetta arvioidaan läpi opintojen ja suunnitelmaan kirjataan tarvittavat muutokset. Alaikäisten opiskelijoiden osalta huoltajia kuullaan ja heidän toivotaan olevan mukana HOJKS-keskustelussa.

Opiskeluhuolto

Oppilaitosten opiskeluhuoltoa toteutetaan pääsääntöisesti yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin oikeus myös yksilöllisiin palveluihin. Opiskeluhuolto käsittää terveydenhoitajan ja kuraattorin palvelut.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Terveydenhoitajalta saa tukea arjenhallintaan sekä terveellisiin elämäntapoihin. Opiskeluterveydenhuolto on päätoimisille opiskelijoille maksutonta.

Terveydenhoitajat
Raahen ammattiopisto Tuija Kaisto p. 040 135 7129
Lybeckerin opisto Tiina Sallinen p. 0444394619

Kuraattori

Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä jonka kanssa opiskelija voi selvittää opiskeluajan asumiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita sekä saada apua muihin elämän tilanteiden muutoksiin ja kriisitilanteisiin. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, seurusteluun, itsetuntoon ja mielialaan tai päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin.

Ryhmänohjaaja voi ohjata kuraattorille opiskelijan, jolla on runsaasti poissaoloja tai muita huolenaiheita. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä huoltajaan ja ulkopuolisiin auttajatahoihin. Vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorensa opiskelusta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista.

Kuraattorit
Raahen ammattiopisto sekä Lybeckerin opisto Krista Latvalehto p. 0401356991

Opiskelijahyvinvointi sekä opiskelijatoiminta

Koulutuskeskus Brahen opiskelulukuvuosi etenee opiskelijahyvinvoinnin osalta teemakuukausittain. Teemakuukaudet huomioidaan opetuksessa, ryhmänohjauksessa sekä erilaisin tapahtumin ja tempauksin.

Opiskelijakunnat

Jokaisessa yksikössä toimii opiskelijoiden edustajista valittu opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakunnan tärkeimpänä tehtävänä on toimia opiskelijoiden äänenä sekä edunvalvojana.

Opiskelijatuutorit

Jokaisessa yksikössä toimii myös opiskelijatuutoreita. Tuutoreiden tärkeimpänä tehtävänä on toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa esim. järjestämällä teemakuukausien mukaisia tapahtumia ja tempauksia sekä toimimalla vertaistukena muille opiskelijoille. Tuutorit osallistuvat myös oppilaitosten markkinointiin.

Opiskelijakunta ja – tuutortoiminnasta vastaavat yksiköiden kasvatusohjaajat.