Tutkinnon suorittaminen

 

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjauksen, neuvonnan, opetuksen ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistaminen tehdään kolmessa vaiheessa seuraavasti:

Hakeutumisvaiheessa selvitetään

 • hakijan lähtötilanne, suoritettava tutkinto tai sen osa, koulutustarpeet ja -toiveet.  Lähtötilannetta kartoitettaessa voidaan käyttää apuna

  www.osaan.fi-sivustoa

 • hakijan aikaisemmin osoittama osaaminen
 • hakijan aikaisemmin saavuttama osaaminen ja ohjataan tarvittaessa suoraan tutkintotilaisuuteen
 • ohjauksen ja tukitoimien tarve

Tutkinnon suoritusvaiheessa

 • päätetään aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta
 • suunnitellaan tutkinnon suorittajan kanssa tutkintosuoritusten järjestelyt
 • neuvotaan ja ohjataan tutkinnon suorittajaa tutkintosuoritusten suunnittelussa
 • otetaan huomioon tutkinnon suorittajan erityistarpeet

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa

 • tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvia koulutusmuotoja, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja -järjestelyjä
 • ohjataan opiskelijaa joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa
 • neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa myös muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin

Tarkempi kuvaus henkilökohtaistamisesta löytyy  allaolevasta linkistä

Henkilökohtaistaminen kolmessa vaiheessa

 

Ammattitaidon osoittaminen

Näyttötutkinnot suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti työelämän aidoissa tuotanto- ja palvelutilanteissa eli tutkintotilaisuuksissa. Tutkinto suoritetaan yleensä tutkinnon osa kerrallaan. Tutkintosuoritus voi olla tiettynä ajankohtana tapahtuva tai prosessinomainen, pidemmälle aikavälille ajoittuva suoritus.

Ammattitaidon arviointi

Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti. Näyttötutkinnon perusteet ovat Opetushallituksen määräys. Tutkintotoimikunta ja tutkinnon järjestäjä eivät voi jättää noudattamatta tutkinnon perusteita tai poiketa niistä.

Tutkinnon suorittajan osaamista tutkintotilaisuudessa arvioivat tehtäväänsä perehdytetyt, tutkintotoimikunnan hyväksymät arvioijat. Ammatillisissa perustutkinnoissa hyväksytyt tutkintosuoritukset arvioidaan asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittajan osaamista arvioivat henkilöt edustavat kolmikantaisesti työnantajia, työntekijöitä ja opetusalaa sekä tarvittaessa itsenäisiä ammatinharjoittajia.Arvioija voi edustaa vain yhtä kolmikannan osapuolta, joka on henkilön pääasiallisen työtehtävän mukainen. 

Osaamisen arvioinnin oikaisu näyttötutkinnoissa

Arvioijien 1.8.2016 tai sen jälkeen tekemiin tutkintosuoritusten arviointipäätöksiin ja osaamisen tunnustamista koskeviin päätöksiin haetaan ensivaiheessa oikaisua päätöksen tehneiltä arvioijilta. Oikaisupyyntöön annettuun arvioijien päätökseen voi hakea oikaisua tutkintotoimikunnalta. Näyttötutkinnon järjestäjän tulee selvittää tutkinnon suorittajalle oikaisumenettely ennen tutkintotilaisuutta. Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada kopiot omista tutkintoon liittyvistä kirjallisista dokumenteista sekä arviointia suoritettaessa käytetyistä tai asiaa ratkaistaessa käytettävistä muista asiakirjoista (esimerkiksi näyttötutkinnon järjestäjän tutkintotoimikunnalle laatima erillinen selvitys).

 

Lisätietoja arvioinnista

Lisätietoa näyttötutkintojen arvioinnista saa oph:n julkaisemasta arvioinnin oppaasta. Opas löytyy allaolevasta linkistä.

Arvioinnin opas

 

Opiskelijamaksut

Omaehtoisessa koulutuksessa, joka valmistaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin sekä muussa koulutuksessa voidaan opiskelijalta periä kohtuullisia maksuja. Samoin ammatti- ja erikoisammattitutkintoon ilman valmistavaa koulutusta osallistuvalta voidaan periä kohtuullinen maksu tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Ammatillinen perustutkinto on tutkinnon suorittajalle maksuton tutkintomaksua lukuun ottamatta.

Erillinen tutkintomaksu perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 58 euroa 1.3.2011 alkaen..

Ammatilliseen aikuiskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen, TE-toimistoihin tai oppisopimustoimijoihin. Koulutuksenjärjestäjät päättävät itsenäisesti hakuajoista, jotka vaihtelevat paljon. Joihinkin koulutuksiin voi hakea pitkin vuotta. Varmimmin tiedon hakuajoista saa suoraan oppilaitoksista.

 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus

Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutumiselle ei ole asetettu ennakkoehtoja. Tutkinnon suorittajat osallistuvat usein valmistavaan koulutukseen hankkiakseen tarvittavaa ammattitaitoa. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle järjestetään osana koulutusta mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa siten näyttötutkinto.

Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa noudatetaan henkilökohtaistamisen periaatetta:

 • tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvia koulutusmuotoja, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja -järjestelyjä
 • ohjataan opiskelijaa joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa
 • neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa myös muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin.

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä tutkintojen perusteiden mukaisesti.