SORA-säädökset ja -määräykset

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen (SORA-säädökset ja -määräykset)

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia ja asetusta muutettiin vuoden 2012 alusta opiskelijan oikeuksien ja velvollisuuksien osalta. Keskeiset muutokset koskevat opiskelijaksi ottamisen perusteita ja edellytyksiä, tiedon saantia, säännöksiä turvallisesta opiskeluympäristöstä, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, huumausainetestauksesta, rikosrekisteriotteen esittämisestä sekä opiskelijan kurinpidosta ja kuulemisesta. Muutokset koskevat tietyin osin kaikkien koulutusalojen tutkintoja mm. huumausainetestausmahdollisuuden ja kurinpidollisten säännösten osalta.

Opetushallitus on antanut määräyksen (27/011/2015) opiskelijan terveydentilaa koskevista vaatimuksista ammatillisissa perustutkinnoissa. Lisäksi Opetushallitus on antanut määräyksen (28/011/2015) opiskelijan terveydentilaa koskevista vaatimuksista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset tulee ottaa huomioon näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa ja henkilökohtaistamisen dokumentoinnissa. SORA-säädöksiä ja -määräyksiä ei sovelleta tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamiseen. SORA-säädösten ja -määräysten soveltaminen on huomioitava myös näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman (luku 4.7.1) kohdissa 7 ja 11 sekä henkilökohtaistamisen dokumentoinnissa.

Allaolevasta linkistä löytyy SORA-säädökset ja määräykset pdf:nä.

SORA-säädökset ja -määräykset