Henkilökohtaistaminen kolmessa vaiheessa

Näyttötutkintojärjestelmässä korostuu toiminnan yksilöllisyys. Tutkinnon, koulutuksen ja ohjauksen vastuuhenkilöt huolehtivat näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamisen suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä tutkinnon suorittajan, työpaikan edustajien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan heti alussa henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, jossa sovitaan tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen liittyvät asiat, esim. missä, milloin ja millä tavoin Sinä osoitat ammattitaitosi ja miten hankit tarvittavan osaamisen. Henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa voidaan muuttaa yhteisestä sopimuksesta. On tärkeää, että osallistut tutkinnon suorittamista ja opiskelua koskeviin yhteisiin perehdyttämistilaisuuksiin samoin kuin henkilökohtaisesti sovittuihin tapaamisiin, neuvontaan ja ohjaukseen.

Henkilökohtaistamisasetukseen muutos 1.8.2016 lukien

Valtioneuvoston asetukseen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta (794/2015) on 29.6.2016 annettu muutosasetus (575/2016), joka sisältää lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia, jotka ovat välttämättömiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttuessa 1.8.2016. Muutokset koskevat muun muassa henkilökohtaistamisessa selvitettävien henkilön aiemmin suorittamien tutkinnon osien ilmoittamista osaksi suoritettavaa tutkintoa sekä henkilön aiemmin suorittamia tutkintoja ja tutkinnon osia koskevaa osaamisen tunnustamista, josta 1.8.2016 lukien päätökset tekevät tutkintosuoritusten arvioijat.

 

Henkilökohtaistaminen hakeutumisvaiheessa

Koulutuskeskus Brahen toiminnassa henkilökohtaistaminen alkaa aikuisen ensimmäisestä yhteydenotosta ja jatkuu niin kauan, kun olet oppilaitoksen kirjoissa. Tutkinnon, koulutuksen ja ohjauksen vastuuhenkilöt perehdyttävät sinut paremmin henkilökohtaistamiseen. Jo ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä hakijaa tiedotetaan tutkintokohtaisista terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksista (SORA-lainsäädäntö). Valintasi jälkeen sinulle laaditaan henkilökohtaistamista koskeva asiakirja. Tutkinnon, koulutuksen ja ohjauksen vastuuhenkilöt huolehtivat siitä, että saat tarvitsemaasi ohjausta tutkinnon suorittamisessa ja tarvitsemasi ammattitaidon hankkimisessa. Osallistumalla sinulle tarjottaviin oppimiseesi liittyviin selvityksiin ja infotilaisuuksiin, varmistat sen, että saat tarvitsemasi ohjauksen ja tuen opiskelusi ja tutkinnon suorittamisen aikana. Myös oma osallistumisesi näyttötutkintosi ja oppimisesi suunnitteluun on erittäin tärkeää sinulle parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. Lähtökohtana on se, että aikaisemmin hankkimasi alan osaaminen tunnistaa ja arvioi arvioijaryhmä. Mikäli sinulla ei ole osaamista osoittavia tarvittavia asiakirjoja, mutta osaamisesi on tutkinnon perusteissa kirjattujen ammattitaitovaatimusten määrittelemällä tasolla ja vastaa siis tämän päivän työelämän vaatimuksia, sinut voidaan ohjata suoraan tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Mikäli osaamisesi ei ole riittävällä tasolla, sinut ohjataan niiltä osin valmistavaan koulutukseen tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen.

Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnon suorittamisessa

Näyttötutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen tarkoittaa sinulle soveltuvien ja perusteltujen tutkintosuoritusten suunnittelua ja toteutusta. Tutkintosuoritus tarkoittaa tutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa antamaa osoitusta tutkinnon perusteissa vaadittavasta ammattitaidosta, jonka arvioivat työelämän ja koulutuksen asiantuntijat. Näyttötutkinnot suoritetaan pääasiassa työpaikoilla, aidoissa työtehtävissä. Tutkintosuoritukset koostuvat kunkin ammattialan tehtäväkokonaisuuksista ja niiden vaatimustaso pohjautuu tutkinnon perusteisiin. Koulutuskeskus Brahessa  noudatetaan henkilökohtaistetussa tutkinnon suorittamisessa aina tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja. Tutkintotilaisuuksien aikataulut ja käytännön järjestelyt suunnitellaan mahdollisimman hyvin sinun ja työpaikan tilanteeseen soveltuviksi. Tutkinnon suorittajana pääset suunnittelemaan tutkintotilaisuuden kokonaisuutta ja aikataulua yhdessä tutkinnon vastuuhenkilön kanssa. Monesti tutkintosuoritukset on hajautettu valmistavan koulutuksen varrelle siten, että niitä suoritetaan valmistavan koulutuksen edistyessä tutkinnon osa kerrallaan.

Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa

Tarvitsemasi ammattitaidon hankkiminen tarkoittaa sinun osaamisesi täydentämistä niiltä osin, kuin tavoitteena oleva osaaminen tai ammattitaito on vielä vajaa. Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen tarkoittaa sellaisten joustavien opiskelujärjestelyjen sekä oppimismahdollisuuksien suunnittelua ja toteutusta sekä oppimisympäristöjen valintaa, joissa otetaan huomioon sinun elämän- ja työtilanteesi, aikaisemmin hankittu osaamisesi sekä todetut oppimistarpeet ja oppimisvalmiudet. Tarvittavan ammattitaidon henkilökohtaistamisessa huomioidaan SORA-lainsäädännön vaatimukset. Tarvitsemasi ammattitaidon hankkimiseen henkilökohtaistamisessa käytetään ohjauksen, neuvonnan ja opetuksen menetelmiä ja erilaisia tukitoimia.

Lisätietoja henkilökohtaistamisesta löytyy allaolevasta linkistä

Henkilokohtaistamisen